Endelig version af General Public License (GPL) v. 3 offentliggjort

Print

Oprettet d. 3/8 - 2007

Den endelige version af GPL version 3 er nu offentliggjort. Der er foretaget en enkelt væsentlig ændring i forhold til det tredje udkast, der blev offentliggjort tidligere på året.

Den endelige version af GPL version 3 blev offentliggjort den 29. juni 2007. Ud over nogle mindre sproglige ændringer er der alene foretaget én væsentlig ændring i forhold til tredje udkast. Ændringen vedrører ophævelse af licensrettigheder i tilfælde af overtrædelse af GPL-licensens bestemmelser.

Ved overtrædelse af bestemmelserne i GPL-licensen fulgte det af tredje udkast, at rettighedshavere inden 60 dage skulle give meddelelse om overtrædelsen til den, der overtrådte licensens bestemmelser. Efter en sådan meddelelse var givet, kunne rettighedshaveren til enhver tid tilbagekalde de rettigheder, der var givet i henhold til GPL-licensen, herunder patentlicensrettigheder.

I den endelige udgave af GPL-licensen version 3 vil de rettigheder, der er givet under licensen, som udgangspunkt automatisk blive ophævet i tilfælde af overtrædelse af licensens bestemmelser. Dette gælder også for patentlicensrettigheder. Det skal i øvrigt bemærkes, at det er rettighedshavers eget ansvar at overvåge, hvorvidt der sker krænkelser af licensvilkårene.

Såfremt overtrædelsen bringes til ophør af den krænkende part, genopstår rettighederne under GPL-licensen foreløbigt. Dette sker automatisk uden, at den krænkende part skal foretage sig noget. Rettighedshaver kan inden for en periode på 60 dage fra overtrædelsens ophør, under henvisning til den ophørte overtrædelse, tilbagekalde licensen i forhold til den krænkende part. Denne meddelelse skal fremsendes ”by reasonable means”, hvilket må antages at være eksempelvis pr. e-mail eller ved almindelig post. Såfremt rettighedshaveren ikke inden fristen bringer GPL-licensen til ophør, er licensrettighederne genopstået permanent, og rettighedshaveren er herefter ikke berettiget til med henvisning til den forudgående overtrædelse at tilbagekalde licensen.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.