Datavask - hent og brug af person- og virksomhedsoplysninger?

Print

Oprettet d. 11/6 - 2005

Der bliver efterhånden mere og mere fokus på at inte-grere og vedligeholde data i virksomhedernes økono-misystemer. De såkaldte Business Intelligence systemer har forsat fremgang inden for både salg og kundepleje.

Senest har Microsoft Business Solution lanceret deres nye Navihubløsning til Navision og flere er formentlig på vej.

De offentlige myndigheder som CPR–registeret, Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR–registret m.fl. tilbyd-er dels informationssøgning via Internettet, men også egentlig datavask af virksomhedens kundeoplysninger.

Se f.eks. www.cpr.dk, www.cvr.dk og www.eogs.dk.

Som virksomhed er det nærliggende at søge egne kun-deoplysninger og data udbygget og ajourført bedst mu-ligt, men mange forespørger ofte, om de mange regi-streringer af kundedata kræver datatilsynets accept og er omfattet af persondataloven.

www.datatilsynet.dk er der god hjælp at hente. Dels i form af generelle vejledninger som f.eks.

http://www.datatilsynet.dk/publikationer/index.html

hvor der en længere redegørelse for persondatalovens anvendelsesområde, men herudover er der en række specifikke vejledninger til f.eks. kontaktbureauer, kredit-oplysning m.v.

Ønsker man at se selve teksterne til de gældende love og bekendtgørelser er dette også muligt, ligesom den ansvarlige for virksomhedens brug af data kan abon-nere gratis på de seneste nyheder fra datatilsynet.

Viser det sig, at virksomheden har behov for at anmel-de et register, vil der ofte være mulighed for at udfylde en anmeldelsesblanket online, men der må dog – tekno-logien til trods - fortsat påregnes en ekspeditionstid på 1-2 måneder.