Annonceringspligt for vare og tjenesteydelser under tærskelværdien

Print

Oprettet d. 31/5 - 2007

Et lovforslag herom er netop blevet vedtaget i Folketinget og har som formål at åbne op for mere konkurrence om offentlige ydelser.

Med lovændringen udvides Tilbudslovens anvendelsesområde fra alene at omfatte bygge- og anlægsopgaver under udbudsdirektivets tærskelværdi til også at omfatte vare- og tjenesteydelsesopgaver over 500.000 kr. Sådanne kontrakter vil, i modsætning til i dag, være underlagt en såkaldt annonceringspligt. Denne annonceringspligt indebærer en pligt for udbyderen til at offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie. Annoncen skal mindst indeholde en beskrivelse af opgaven, kontaktoplysninger, frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse, adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse og kriterier for tildeling af opgaven.

Med lovændringen præciseres desuden Klagenævnslovens anvendelsesområde, således at klageadgangen omfatter alle overtrædelser, herunder overtrædelser af de nye regler om varer og tjenesteydelser i Tilbudsloven. Der indføres endvidere en midlertidig opsættende virkning ved klage. Dette sikrer den effektive virkning af standstill-ordningen. Der er strafansvar, hvis kontrakten underskrives under den opsættende virkning.

Lovændringen tillægger endelig Konkurrencestyrelsen en udvidet adgang til indhentning af oplysninger fra både ordre- og tilbudsgivere, hvor disse oplysninger skønnes nødvendige for at vurdere, om udbudsreglerne eventuelt er overtrådt.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2007.

(Lovforslag L152 om ændring af bl.a. lov om tilbud i bygge- og anlægssektoren (Tilbudsloven) og lov om klagenævnet for udbud (Klagenævnsloven))

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.