www.crestor.dk

Print

Oprettet d. 26/8 - 2005

I sagen vedrørende www.crestor.dk af 6. juni 2002 tillagde nævnet ikke en EU – varemærkeregistrering betydning, da nævnet fandt, at klageren og indklagede drev virksomhed inden for forskellige brancher og udbød forskellige slags ydelser. Nævnet fandt ikke at registreringen skabte forvekslingsfare og afviste klagen. Afgørelsen kan blot tjene til eksempel på og erindring om, at en varemærkeregistrering i sig selv ikke automatisk kan ophæve en identisk domænenavnsregistrering, hvis der ikke er forvekslingsfare i forhold til de vareklasser, som et varemærke er registreret for.

Omvendt kan ord uden tilstrækkeligt særpræg opnå beskyttelse efter markedsføringsloven. Som eksempel kan nævnes nævnets afgørelse af 1. maj 2002 vedrørende www.netbogklubben.dk. Nævnet fandt ikke, at selve ordet ”netbogklubben” havde tilstrækkeligt særpræg, men klageren kunne dokumentere, at have benyttet det tilsvarende ord net-bog-klubben i en årrække og nævnet fandt, at klageren havde opnået en markedsføringsmæssig beskyttelse af virksomheden. Nævnet fandt derfor, at indklagedes registrering og brug af ”netbogklubben” var illoyal og i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1 og pålagde indklagede at overdrage domænet til klageren.