Parallelaftale om forkyndelse i civile og kommercielle sager.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/7 - 2007

Det Europæiske Fællesskab og Danmark har den 19. oktober 2005 undertegnet parallelaftale, hvorved Danmark på mellemstatsligt grundlag tilknyttes reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (Forkyndelsesforordningen).

Med indsættelsen af § 159a i Retsplejeloven ved lov nr. 1564 af 20. december 2006 blev parallelaftalen gennemført i Danmark. Det er nu ved bekendtgørelse nr. 416 af 8. maj 2007 bestemt, at loven træder i kraft 1. juli 2007.

Dette har den konsekvens, at forordningens regler nu også gælder mellem Danmark og de øvrige
EU-medlemslande i modsætning til tidligere, hvor Danmark på grund af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender ikke var bundet af forordningen.

Forordningen finder anvendelse mellem EU-medlemslandene i stedet for Haagerkonventionen, der hidtil har været anvendt ved forkyndelsen af dokumenter.

Forordningens formål er at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager mellem EU-medlemsstaterne, at forenkle anvendelsen af visse af forordningens bestemmelser samt at forbedre retssikkerheden for rekvirenten og adressaten.

Forordningen indeholder blandt andet regler om forkyndelse af dokumenter på tværs af grænserne. Korrekt forkyndelse er ofte nødvendigt i retssager for at sikre, at modtageren er bekendt med kravet og dermed kan varetage sine interesser i sagen, ligesom korrekt forkyndelse kan være en betingelse for, at en dom senere kan anerkendes og fuldbyrdes i en anden EU-medlemsstat.