Fuldbyrdelse af italiensk betalingspålæg nægtet

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 16/9 - 2005

Efter EF-domskonventionen skal domme og kendelser fra andre EU-lande kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark efter de samme regler, som gælder for fuldbyrdelse af danske afgørelser.

I en konkret sag havde en domstol i Verona, Italien, udstedt et betalingspålæg til en dansk debitor, betegnet alene ved sit virksomhedsnavn, herefter "A".

Pålægget ønskedes tvangsfuldbyrdet overfor den personlige indehaver af virksomheden, herefter betegnet "B", men fogedretten nægtede dette, idet afgørelsen ikke klart tilkendegav, hvem den forpligtede var. Det skal fremhæves at der ikke i stævningen eller i dommen havde stået ”A v/ B”.

Landsretten tiltrådte indledningsvis, at betalingspålægget for så vidt opfyldte de formelle betingelser for anerkendelse efter lov om EF-domskonventionen, og at fuldbyrdelse herefter skulle finde anvendelse i samme omfang, som det ville have været tilfældet for en dansk afgørelse.

Landsretten nåede frem til, at en dansk retsafgørelse kun kan gennemtvinges under en dansk fogedsag, såfremt afgørelsen klart angiver skyldneren, og da der ikke var sikre holdepunkter for at forstå betalingspålægget således at det angik den fysiske person selv, tiltrådte landsretten, at betalingspålægget ikke kunne fuldbyrdes overfor personen.

(Østre Landsrets kendelse af 29. marts 2005 i kære 12. afdeling nr. B-1979-04, UfR2005.1968Ø)

Kommentar: Kendelsen angiver vigtigheden af, at danske virksomheder både når de fører retssager her i landet men også for udenlandske retsinstanser er meget nøjeregnende med at angive debitor i stævning og klageskrifter m.v. på en sådan måde, at det er helt tydeligt, hvem det er, man ønsker skal domfældes, og dermed hvem man vil kunne fuldbyrde afgørelsen overfor.