Lov om forenklet inkassoproces vedtaget.

Print

Oprettet d. 6/7 - 2005

I sidste nummer af Lovorientering omtalte jeg Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). Betænkningen indeholdt et forslag til en moderniseret inkassoproces og sidstnævnte er nu vedtaget jf. lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter.

Loven træder i kraft den 1 januar 2005 og indebærer en del forandringer og nye muligheder set i forhold til de eksisterende regler for retslig behandling af nødlidende fordringer. Retsafgifterne er også blevet sat ned men trods kraftig påvirkning fra bl.a. Danske Inkasso-advokater er resultatet ikke blevet helt optimalt. Således er afgiftsreglerne stadig forholdsvis komplicerede og i forhold til betænkningen er afgiftssænkningen 200 kr. mindre per sag. Der arbejdes dog videre på en revision af reglerne for selve tvangsfuldbyrdelsen af fordringerne og flere af ønskerne om yderligere forenkling vil formentlig blive taget med i denne forbindelse.

I det hele taget er der både i Danmark og EU flere tiltag på vej vedrørende behandling af nødlidende fordringer som vil blive omtalt separat. I denne artikel er fokus dog primært på den seneste lovregulering.

Lovændringen i hovedtræk

- Den forenklede proces kan anvendes i sager med en
hovedstol under 50.000 kr., hvor der ikke forventes
indsigelser fra debitor.
- Stævning afløses af et standardiseret
betalingspåkrav, der udfyldes og sendes til
fogedretten. I modsætning til i dag er der ingen krav
om bilag hvis blot fremstillingen af sagen og kravet er
tilstrækkelig klar..
- Lavere retsafgifter - hvis debitor ikke gør indsigelse
betales altid 700 kr. for opnåelse af fundament og
indkaldelse til fogedretten. Der er her mulighed for at
spare helt op til 1220 kr. i retsafgifter i forhold til de
nugældende regler hvor mindre krav under 50.000
også bliver afgiftsbelagt efter størrelse.
- De nye afgifter for betalingspåkrav er således på 400
kr. og for indkaldelse til fogedret 300 kr. De
nuværende afgifter er til sam-menligning på 500 kr. +
2 % af kravet over 6.000 kr og 300 kr. + ½ % af
kravet over 3.000 kr.
- Der bliver mulighed for at vælge forskellige
inkassoforløb,
- Der indføres et nyt landsdækkende insolvensregister.

Ad kreditors valg af inkassoforløb
Kreditor skal på forhånd træffe et valg i tilfælde af debitors mulige reaktioner:
Skal sagen fortsætte, hvis debitor har afgivet insolvenserklæring?
Skal sagen fortsætte som almindelig retssag hvis debitor protesterer mod kravet?
Skal sagen fortsætte til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, hvis der op-nås et fundament?

Uanset kreditors valg skal der som hidtil betales retsafgift for alle de valgte retsskridt. Retsafgiften refunderes dog, hvis et retsskridt ikke gennemføres pga. fredning (debitor har for nylig afgivet insolvenser-klæring i fogedretten) eller ”manglende” indsigelser fra debitor.

Ad betalingspåkravet
Inkassolovens § 10 skal være iagttaget inden betalingspåkravet afsendes, dvs. tidligste afsendelse 10 dage efter at kreditor eller kreditors advokat har udsendt rykker med varsel om inkassoskridt. Det er således fortsat vigtigt at kreditors rykkere er korrekt udformet.

Selve betalingspåkravet er et skema, der udfyldes og fremsendes til fogedretten uden bilag. Ved afkrydsning vælges sagens forløb og omkostningsniveau.

Betalingspåkravet skal herefter forkyndes af fogedretten for debitor, der har 14 dage til at fremsætte skriftlig indsigelse mod kravet.Hvis debitor gør indsigelse overgår sagen til behandling efter de almindelige regler om civile sager, med mindre kreditor ikke har ønsket at sagen fortsættes i tilfælde af debitors protest mod kravet.

I de fleste sager gør debitor dog ikke indsigelse og her giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, og dette har samme virkning som en dom hvilket vil sige 20 års forældelse og gyldigt fundament til brug for sagens eventuelle fortsættelse i fogedretten for udlæg i debitors aktiver.

Ad insolvenserklæring
Hvis kreditor vælger at sagen ikke skal fortsætte hvis debitor er in-solvent bliver sagen returneret fra fogedretten og alle retsafgifter tilbagebetales. Der er dog ikke opnået fundament og forældelsen af kravet er ikke afbrudt. Kreditors krav vil herefter typisk blive forældet efter 5 år. Debitor kan ikke heller ikke registreres i et skyldnerregister så længe der ikke er en skriftlig anerkendelse eller et fundament. Kreditor har dog ret til momsrefusion da fogedrettens meddelelse om debitors insolvens er tilstrækkeligt grundlag for at opnå momsrefusion.

Er kravet eksempelvis på 6.000 kr. + moms og debitor insolvent vil en fremsendelse til fogedretten give kreditor en momsrefusion på 1.500 kr.

Hvis kreditor efterfølgende fortryder at sagen blev kaldt tilbage kan den genfremsendes senere mod betaling af ny retsafgift så længe fordringen ikke er forældet.

Hvis kreditor derimod vælger at sagen skal fortsætte uanset insolvenserklæringen vil betalingspåkravet blive forkyndt for debitor. Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor der er opnået fundament og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, vil sagen blive dog blive afvist på dette senere tidspunkt, og retsafgift for selve fogedsagen returneres.

Ad indsigelser fra debitor
Hvis der er tale om mindre krav og debitor har indsigelser der måske kræver et større arbejde med sagen kan kreditor vælge at sagen skal returneres. Kreditor opnår så ikke fundament og afgiften på 400 kr. for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt.

Hvis kreditor derimod ønsker at sagen skal fortsætte – uanset om debitor har indsigelser – overgår sagen til behandling efter de almindeli-ge regler for civile sager. Dvs. at debitor skal afgive svarskrift, og at der må forventes en egentlig domsforhandling.

Ad tvangsfuldbyrdelse i fogedretten
Hvis kreditor blot ønsker et fundament og afbrydelse af forældelsen af sit krav kan kreditor vælge, at debitor ikke skal indkaldes til fogedretten og sagen afsluttes ved retten.

Hvis kreditor derimod ønsker at debitor skal indkaldes til fogedretten undersøger fogedretten igen, om debitor er fredet pga. insolvenserklæring. Hvis debitor er fredet, returneres sagen sammen med afgiften for tvangsfuldbyrdelsen. Hvis kreditor har grund til at betvivle om debitors insolvens er korrekt kan han dog bede fogedretten om en udkørende fogedforretning på debitors bobæl.

Oversigt over retsafgifter
Afgift for forkyndelse af betalingspåkrav, 400 kr.
Afgift for fogedsagsbehandling, 300 kr.
Afgift for retssagsbehandling, 500 kr. + 2%
af den del af kravet der overstiger 6.000 kr.

Hvis kreditor vælger at sagen skal fortsætte til fogedretten uanset eventuel fredning og/eller indsigelse fra debitor, betales for forkyndelse plus fogedsagsbehandling = 700 kr., eller afgiften for retssagsbe-handling, hvis dette beløb er højere end 700 kr.

Hvis sagen overgår til retssagsbehandling, skal sagen efterfølgende indleveres til fogedretten på sædvanlig vis med ny retsafgift.

Konklusion
Sammenfattende må det konkluderes at de nye regler fra 1.1. 2005 vil medføre at
- Det bliver billigere at sende sager under 50.000 kr. til
retlig inkasso.
- Kreditorer kan i sager uden indsigelse få afbrudt
forældelsen, få momsrefusion og få ret til at registrere
debitor i et skyldnerregister for en retsafgift på kun
400,- kr.
- Retsafgiften udgør i alle sager uden indsigelse kun
700,- kr. for fundament og indkaldelse til fogedretten.
- Hurtig forkyndelse af betalingspåkrav forventes at øge
inddrivelsen.

Samlet bliver det således mere attraktivt for kreditorer at sende små fordringer til inkasso/retlig inkasso men der er stadig plads til forbedringer at kreditors retsstilling både når det gælder afgiftsniveauet men også den praktiske sagsbehandling.