Den forenklede inkassoproces; Ikke mødesalær, når kravet ved indlevering af betalingspåkrav ikke overstiger 2.500 kr.

Print

Oprettet d. 15/12 - 2005

Afgørelse om mødesalær tilskynder kreditorerne til at fravige den forenklede inkassoproces i sager mellem 1.331 kr. og 2.501 kr.

Det følger af retsplejelovens § 492, stk. 2. at kreditor eller dennes advokat ikke har pligt til at møde i fogedretten, hvis kravet ikke overstiger 2.500 kr. ekskl. renter og omkostninger, der påløber efter fremsættelsen af anmodningen om tvangsfuldbyrdelse En interessant følge af denne bestemmelse er, at kreditor ikke bliver tilkendt mødesalær, såfremt der alligevel gives møde.

I den konkrete sag var kravet ved indlevering af betalingspåkrav opgjort til 2.250 kr. Ved indleveringen havde kreditor tilkendegivet, at fogedretten skulle iværksætte udlæg, hvis skyldneren ikke kom med indsigelser. Skyldneren reagerede ikke, og fogeden påtegnede betalingspåkravet herom, idet kravet blev opgjort til 3.517,88 kr. inkl. retsafgift og salær på i alt 1.170 kr.

Kreditor ønskede sig tilkendt mødesalær under den efterfølgende fogedretsbehandling, hvilket fogedretten afslog, idet kreditor allerede ved indleveringen af betalingspåkravet havde fremsat anmodning om tvangsfuldbyrdelse, altså fogedretlig behandling. Da kravet på dette tidspunkt ikke oversteg 2.500 kr., havde kreditor ikke haft pligt til at møde under fogedsagen, og dermed heller ikke krav på mødesalær. Vestre Landsret stadfæstede fogedrettens afgørelse.

Hvorfor er dette interessant? – fordi det vil kunne motivere kreditorerne til ikke at følge den forenklede inkassoproces i en lang række småsager.

Mødesalæret i en sag mellem 2.501 og 5.000 kr. andrager 600 kr. for første fogedretsmøde.

På denne baggrund er det interessant at notere sig, at en fordring på 1.331 kr. efter indlevering af betalingspåkrav vil blive tillagt omkostninger med 400 kr. i grundafgift og 770 kr. i indenretlige inddrivelsesomkostninger – i alt omkostninger med 1.170 kr. Det indebærer, at kravet efter fogedrettens fundamentspåtegning vil kunne opgøres til 2.501 kr.!

Afgørelsen giver dermed grund til at overveje, om man i sager, hvor hovedstolen er på mellem 1.331 kr. og 2.501 kr., vil anmode om tvangsfuldbyrdelse allerede ved indlevering af betalingspåkravet, vel vidende, at man ikke vil blive tilkendt mødesalær, såfremt man giver møde i fogedretten. Det er fristende i stedet at anmode om at modtage betalingspåkravet retur fra fogedretten med fundamentspåtegning, opgjort med tillæg af retsafgift 400 kr. og tilkendte indenretlige omkostninger 770 kr. Herefter vil fundamentet kunne indleveres til fogedretten på ny med anmodning om tvangsfuldbyrdelse. Dette vil pålægge kreditor en retsafgift på 300 kr. – fuldstændigt som hvis sagen var fortsat direkte i fogedretten. Men kreditor vil have krav på sædvanligt mødesalær på 600 kr. ved deltagelse i fogedretsmøder – altså uændrede retsafgifter men en forbedret omkostningsdækning på 600 kr.

De færreste vil formentlig i praksis ønske at spekulere i mødesalæret, fordi fremgangsmåden kræver en del mere administration, men da den forenklede inkassoproces under alle omstændigheder forudsætter, at der sker ny forkyndelse for skyldneren efter fogedrettens fundamentspåtegning, vil selve den (let) forlængede sagsbehandlingstid ikke i sig selv virke afskrækkende. Fristelsen opstår, fordi den forenklede inkassoproces stadig ikke er tilstrækkeligt enkel og effektiv.

Et nærliggende alternativ er naturligvis, at man af hensyn til omkostningerne undlader at møde i fogedretten i sådanne småsager. Men har man som kreditor tillid til, at fogedretten vil varetage ens økonomiske interesser bedst muligt? Jeg vil overlade den overvejelse til kreditorerne selv …

(V.L.K. af 24. maj 2005 i kæresag B-0838-05 – UfR 2005.2610)