Sygehusansvar - defekt collinsvæske

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

Under en nyretransplantation blev nyren gennemskyllet med collinsvæske, men blev herunder så beskadiget, at transplantationen måtte opgives. Patienten påstod amtskommunen dømt til at betale erstatning.

Den anvendte collinsvæske var blandet på Skejby Sygehus under anvendelse af en grundvæske fremstillet på Århus Kommunehospitals apotek, som ligeledes ejes af amtskommunen.

Landsretten fandt, at der ikke var begået uagtsomme fejl af personalet og opmærksomheden måtte derefter rettes mod collinsvæsken, og dermed opstod spørgsmålet, om der forelå produktansvar, begrundet i at den anvendte væske havde beskadiget et andet produkt nemlig den nyre som skulle benyttes ved transplantationen.

Landsretten havde fundet, at væsken ikke var ’bragt i omsætning’ af sygehuset og frifandt af den grund amtskommunen, idet man i øvrigt heller ikke ville have fundet, at væsken var fremstillet ’som led i erhvervsvirksomhed’.

Fra højesteret blev EU-domstolen spurgt til råds vedrørende fortolkningen af de bestemmelser i Rådets direktiv om produktansvar, som ligger til grund for produktansvarsloven. EU-domstolen besvarede spørgsmålene således at produktet i en situation som den foreliggende var bragt i omsætning og var fremstillet som led i erhvervsvirksomhed.

Domstolen statuerede, at bestemmelserne om produktansvar skal fortolkes sådan, at et defekt produkt er ’bragt i omsætning’, når det anvendes i forbindelse med en konkret medicinsk tjenesteydelse, der består i at forberede et menneskeligt organ til transplantering og den skade der er forårsaget på organet er en følge af denne forberedelse.

EU-domstolen udtalte videre, at ansvarsfrihedsgrunden er, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt øjemed eller erhvervsvirksomhed, ikke finder anvendelse såfremt et defekt produkt er produceret og anvendt som led i en konkret medicinsk tjenesteydelse som fuldt ud finansieres af det offentlige og som patienten ikke skal yde vederlag for.

Århus Amtskommune anerkendte derefter kravet.

(Højesterets dom af 21. august 2001, UfR 2001.2338H)