Revisoransvar - manglende gennemgang af et selskabs interne kontrol

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/10 - 2003

En bogholder havde gennem fire år besveget sin arbejdsgiver, som var et aktieselskab.

Selskabet, der ikke kunne få inddækket sine tab hos bogholderen personligt, krævede erstatning af selskabets statsautoriserede revisor med henvisning til, at han ikke havde opfyldt sin kontrolforpligtelse.

Højesteret fastslog på baggrund af en udtalelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg, at revisor burde have gennemgået den interne kontrol. En gennemgang ville have
afsløret, at ledelsen ikke havde tilrettelagt en hensigtsmæssig kontrol med udbetalte lønninger.

Højesteret fandt endvidere, at revisor burde have orienteret ledelsen om de kontrolmæssige svagheder og de foranstaltninger, som ledelsen burde have iværksat. Denne orientering burde have fundet sted i revisionsprotokollen.

Revisors udladelse havde medvirket til, at der ikke blev iværksat foranstaltninger, der i væsentlig grad kunne have forebygget besvigelserne.

Højesteret fandt med discens frem til, at fejlene ikke kunne medføre en nedsættelse i revisionshonoraret, som dækkede opgaver, der var udført. Man fandt, at revisor var erstatningsansvarlig for det tab, som der var pådraget selskabet som følge af bogholderens besvigelser

(Højesterets dom af 22. september 2003, UfR Nyhedsservice 2003/41, p. 101)