Revisoransvar - ansvarsforsikringsselskabets ansvar

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/3 - 2006

Denne sag er en udløber af en selskabstømmersag og er interessant, fordi den tager stilling til, hvorvidt et ansvarsforsikringsselskab bliver bundet af, at forsikringstageren udebliver og bliver dømt.

Den pågældende revisor havde tegnet erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Thisted Amt GS og havde i forbindelse med overdragelse af anparterne afgivet en erklæring om, at køber havde erhvervet afskrivningsberettigede aktiver, der kunne eliminere skatten. Under retssagen blev revisor dømt som udeblevet, og sælger anlagde nu sag mod forsikringsselskabet med påstand om betaling af tabet bestående af skattetilsvaret på 566.959 kr.

Forsikringsselskabet bestred, at revisor havde handlet erstatningspådragende. Forsikringsselskabet anførte også, at det forhold at revisor var udeblevet og dermed havde forpligtet sig til at betale erstatning ikke betød, at forsikringsselskabet automatisk indtrådte i hans forpligtelse til at betale erstatningen.

Landsretten udtalte, at forsikringsaftalelovens § 95 fastslår, at skadelidte indtræder i sikredes ret overfor forsikringsselskabet, når erstatningspligten overfor skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt.

En dom, der på grund af udeblivelse afsiges i medfør af retsplejelovens § 362, jf. § 360, stk. 3, kan ikke i en sag, hvor erstatningspligten er bestridt lægges til grund i forhold til forsikringsselskabet.

Da erstatningspligten heller ikke i øvrigt var anerkendt eller fastslået, frifandt landsretten forsikringsselskabet.

(Vestre Landsrets dom af 7. november 2005 i anke 10. afd. B-2472-04, U2006.654V)