Revisor- og rådgiveransvar - generationsskifte, goodwill

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/4 - 2005

Et konsulentfirma og en revisor havde rådgivet omkring generationsskifte.

Man havde fastsat værdien af goodwill til kr. 3.5 mio., hvilket begge rådgivere under drøftelserne var klar over stod i kraftigt misforhold til goodwill-beløbet efter den af skattemyndighederne afstukne vejledende beregningsmetode. Man var imidlertid af den opfattelse, at virksomhedens særlige forhold og praksis i relation til virksomheder af den foreliggende art medførte, at den valgte goodwill-fastsættelse ville blive betragtet som acceptabel. På baggrund heraf og af tidsmæssige årsager, blev der ikke indhentet bindende forhåndsbesked og man tog ikke samråd med den lokale skattemyndighed. Man tog heller ikke noget skatteforbehold. Endelig rådgav man ikke de involverede parter om den betydelige risiko for, at goodwill-ansættelsen ville blive underkendt.

Efter at skattemyndighederne havde bestridt goodwill-opgørelsen, pådroges klienten et tab på kr. 800.000 og rådgiverne blev tilpligtet at erstatte deres klient dette tab.

(Vestre Landsrets dom af 20. marts 2001, Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2001.343).