Pengeinstitutansvar - frigivelse af midler

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 31/10 - 2005

Et pengeinstitut havde oprettet et værdipapirdepot med obligationer for nominelt kr. 900.000,-, hvilket svarede til værdien af en af anpartshavernes anparter. Det var hensigten, at depotet skulle frigives til den pågældende anpartshaver ved dennes salg af sine anparter til selskabet.

Den 9. oktober 1991 anmodede selskabets advokat på selskabets vegne pengeinstituttet om, at udbetale beløbet til hendes kontor. Det skete imidlertid ikke, og den 21. oktober 1991 efterkom pengeinstituttet i stedet en anmodning fra den pågældende anpartshaver om, at obligationerne skulle overføres til hans depot i et andet pengeinstitut.

Selskabet gik konkurs og boet anlagde retssag mod pengeinstituttet med påstand om erstatning for det tab selskabet og boet havde lidt ved overførslen af obligationerne til den pågældende anpartshaver.

Højesteret fandt, at pengeinstituttet havde begået en ansvarspådragende fejl overfor selskabet ved at give slip på depotet.

Imidlertid havde pengeinstituttet samtidig med frigivelsen af depotet orienteret selskabets advokat om overførslen og advokaten havde den 25. oktober orienteret selskabets direktør herom. Hverken advokaten eller direktøren reagerede imidlertid. Selskabets fandtes på grund af denne manglende reklamation overfor pengeinstituttet at have fortabt retten til at kræve erstatning af pengeinstituttet.

For så vidt angår et selvstændigt erstatningskrav overfor boet fandt Højesteret ikke grundlag for at antage, at selskabet var eller blev insolvent ved overførslen af værdipapirdepotet og pengeinstituttets fejl kunne derfor ikke begrunde, at konkursboet kunne gøre et selvstændigt erstatningskrav gældende.

Pengeinstituttet blev herefter fuldstændig frifundet
(Højesterets dom af 15. maj 2001, UfR Nyhedsservice 2001/22 p. 67)

Kommentar: Dommen er et eksempel på, at den kontraktslige biforpligtelse der ligger i at reklamere, hvis der er noget man er utilfreds med, har stor vigtighed og bør iagttages nøje. Dommen er klar, fordi Højesteret i øvrigt klart udtrykker, at pengeinstituttets fejl var ansvarspådragende.