Overtagelse af svømmehal efter planlovens §§ 48 og 49 - Erstatning

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 30/11 - 2008

Højesteret opretholdt Overtaksationskommissionens erstatningsfastsættelse i en sag, hvor en kommune havde overtaget en svømmehal på ejerens begæring.

I forbindelse med en tvangsauktion købte et realkreditinstitut som panthaver en svømmehal. Kommunen, hvori svømmehallen var beliggende, ønskede at overtage svømmehallen, men der kunne ikke opnås enighed om prisen. For at sikre at svømmehallen ikke blev revet ned, vedtog kommunen en lokalplan og overtog på anmodning fra realkreditinstituttet svømmehallen efter planlovens §§ 48 og 49.

I forbindelse hermed fastsatte Overtaksationskommissionen en erstatning for overtagelsen til 2,8 mio. kr. Realkreditinstituttet anlagde herefter sag med krav om betaling af yderligere erstatning, således at den samlede erstatning skulle udgøre 7 mio. kr. Kommunen påstod derimod frifindelse og fremsatte krav om tilbagebetaling af den allerede erlagte erstatning på 2,8 mio. kr.

Højesteret fandt, at svømmehallen repræsenterede en økonomisk værdi, som realkreditinstituttet skulle have erstattet. Højesteret fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte den af Overtaksationskommissionen udmålte erstatning. Højesteret fandt ikke, at hverken realkreditinstituttet eller kommunen havde sandsynliggjort, at det af Overtaksationskommissionen fastsatte beløb på 2,8 mio. kr. ikke svarede til hallens værdi.

Højesteret bemærkede, at der ikke kunne tages udgangspunkt i driftsøkonomiske betragtninger eller i genanskaffelsesværdien på grund af anlæggets særlige karakter.

(Højesterets 2. afdelings dom af 19. august 2008 i sag 268/2006)