Kommuners erstatningsansvar - fravigelse af lokalplan

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/4 - 2005

For et udstykket område på Mols, der var attraktivt på grund af udsigten, trådte i 1979 en lokalplan i kraft, som blandt andet skulle sikre udsigtsforholdene fra de daværende bebyggede parceller, ved at fremtidig bebyggelse indpassedes i det eksisterende miljø.

I et område i lokalplanen, hvor en borgers ejendom og en nabogrund var beliggende, måtte der kun bygges i én etage.

I 1987 ansøgte en grundejer om tilladelse til at udstykke sin grund i 2, hvilket grundejerforeningen protesterede imod, idet man gav udtryk for, at udstykningen ville komme i strid med lokalplanen. Kommunen bestred dette og oplyste, at der som et vilkår for udstykningstilladelsen skulle tinglyses en servitut på den tidligere parcel om, at den kun måtte bebygges i én etage.

Servitutten blev imidlertid aldrig tinglyst og i 1997 gav kommunen en køber af den pågældende parcel tilladelse til at opføre en bebyggelse med udnyttet tagetage.

En grundejer, der nu fik sin udsigt væsentligt forringet, fik medhold i at kommunen var erstatningsansvarlig for ikke at fastholde de betingelser, der var fastsat for at tillade udstykningen, herunder for ikke at have fastholdt kravet om tinglysning af servitutten og for ikke at have underrettet grundejerforeningen om denne ændring af vilkårene for udstykningen.

(Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2001, UfR 2002.186V).