Kommuners erstatningsansvar - undladt vedligeholdelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 29/7 - 2005

En husejers kælder oversvømmedes i 1998 af kloakvand.

Det var ubestridt, at oversvømmelsen skyldtes en tilstopning af en kloakledning, der ejedes og blev drevet af en kommune.

Spørgsmålet var herefter, om årsagen til tilstopningen af kloakledningen kunne bebrejdes kommunen eller i øvrigt risikoen for sådanne hænderlser kunne pålægges kommunen.

Det lagdes til grund

   at der 8 år tidligere havde været tilstopning i kloakledning
   at årsagerne til tilstopningerne i såvel 1990 som 1998 ikke var fastlagt
   at kommunen ikke i tiden mellem de to tilstopninger havde foretaget vedligeholdelse eller andet for at undgå tilstopning
   at tv-inspektion havde vist, at kvaliteten af ledningerne generelt var dårlige, og at der var en del betydelige fejl
   at en syns- og skønsrapport havde anført, at kloaksystemet havde fejl og mangler, der kunne være årsag til skaden og at ledningen burde repareres eller saneres
   at der på tidspunktet for retssagen hver 3. måned blev spulet i ledningen og at der ved hver spuling fjernedes 1 - 1,2 tons sand og fedt, selvom det efter skønsmanden ikke burde findes i kloakledninger.

Derfor fandt man det rimeligt, at lægge til grund at årsagen til tilstopningen og opstemningen var den generelt dårlige stand af kloakledningen. Kommunen fandtes i den konkrete situation at burde have foretaget jævnlig vedligeholdelse, for at sikre, at ledningen ikke igen tilstoppede, og da man ikke havde gjort det, fandtes man erstatningspligtig for husejerens tab.

(Veste Landsret dom af 20. december 2000 - UfR 2002.639 V).

Kommentar: En dissentierende dommer lagde vægt på, at Højestere tidligere har fokuseret på at en myndighed, ved sin tekniske og økonomiske planlægning af driften har mulighed for at tage risikoen for påregnelige skader som følge af brud på kloakledninger i betragtning, jfr. Højesterets dom af 18. august 1983 og af 2. september 1983, og at der derfor nu på objektivt grundlag er ansvar for offentlige myndigheder for brud på kloakledninger. Den dissentierende dommer mente at der i den konkrete sag forelå samme hensyn som har været afgørende i sager om ledningsbrud og at kommunen derfor allerede var ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, det vil sige uden at man behøver at tage stilling til, om kommunen konkret har begået nogen fejl.