Ikke erstatningspligt i forbindelse med tilskadekomst under et teambuildingkursus

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/8 - 2005

En virksomhed havde arrangeret et teambuildingkursus på et ferie- og aktivitetscenter for sine medarbejdere. Under kurset kom en af medarbejderne til skade, da hun på en såkaldt handlebane skulle træde fra en planke og ned på en platform. Årsagen til tilskadekomsten var, at planken var glat på grund af snesjap, da det havde sneet den pågældende dag.

Arbejdsgiverens forsikringsselskab udbetalte erstatning for personskade og forsøgte derefter at søge sit tab dækket af aktivitetscenteret.

I forbindelse med dette krav gjorde forsikringsselskabet gældende, at aktivitetscenteret skulle bedømmes efter den samme videregående ansvarsregel, som gælder for en arbejdsgiver med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsstedets indretning.

Landsretten lagde til grund, at handlebanen var indrettet forsvarligt helt grundlæggende. Derudover lagde landsretten til grund, at kursusdeltagerne var blevet orienteret om de forskellige aktiviteter, at der var instruktør tilstede ved aktiviteterne, og at deltagerne ved handlebanen blev pålagt at bære styrthjelm.

Landsretten fandt ikke, at det kunne pålægges arrangørerne i aktivitetscentrene at foretage glatførebekæmpelse, at anbringe skridsikre måtter, eller at aflyse aktiviteter hver gang der er risiko for, at
underlaget er glat. Meningen med denne slags teambuildingaktiviteter er, at aktiviteterne skal være udfordrende for deltagerne og derfor ville et sådant krav ikke efter landsrettens opfattelse være velbegrundet.

Da landsretten lagde til grund, at både instruktøren og deltagerne var opmærksomme på, at der var snesjap på banen, og da landsretten i øvrigt lagde vægt på ovenstående omkring, hvad der kunne fordres af aktivitetscenteret med hensyn til at beskytte deltagerne, fandtes det ikke ansvarspådragende at gennemføre aktiviteten, og derfor blev
aktivitetscenteret frifundet for forsikringsselskabets krav.

(Vestre Landsrets dom af 15. marts 2004, UfR 2004.1635V)

Kommentar: Dommen er en udmærket illustration af, at der ikke gælder en hovedregel om objektivt ansvar i danske erstatningssager. Forudsætningen for at få erstatning er i langt de fleste tilfælde, at man skal have udsat skadelidte for et tab eller en
persontilskadekomst igennem en adfærd, som kan tilregnes den pågældende skadevolder som værende uagtsom eller forsætlig. Det er således her som i enhver anden sammenhæng den erstatningssøgendes opgave at påvise overfor retten, at skadevolderen har handlet i strid med nogle normer. På denne baggrund viser dommen, at man påtager sig en vis risiko ved at deltage i disse teambuildingaktiviteter, og at udbydere ikke påtager sig videregående ansvar end at orientere deltagerne om de risici, der foreligger, og at stille instruktion omkring gennemførelse af aktiviteterne til rådighed samt at føre tilsyn.