Bestyrelsesansvar - Ulønnede hverv

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 17/7 - 2006

Denne sag angår spørgsmålet, om det har ansvarsretlig betydning, når bestyrelseshvervet er ulønnet.

AOF i Århus var en selvstændig juridisk person tilsluttet AOF Danmark. AOF i Århus havde til formål gennem oplysnings- og uddannelsesvirksomhed at virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter. Organisationen havde et betydeligt antal ansatte og en betydelig omsætning.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne i organisationen måtte få vederlag eller anden form for betaling for deres bestyrelsesarbejde.

I 1996 udgjorde indtægterne i organisationen mere end 38 mio. kr., og balancen var på knap 17 mio. kr. I samme år var der et underskud på ca. 1,9 mio. kr., der blev dækket via egenkapitalen, der derefter udgjorde ca. 2,4 mio. kr.

I de følgende år kom AOF i Århus ud i stadig større økonomiske vanskeligheder, indtil organisationen i juni 2000 blev erklæret konkurs.

Konkursboet hævdede, at 8 af organisationens bestyrelsesmedlemmer var erstatningspligtige for tabet, ved at bestyrelsesmedlemmerne havde ladet den tabsgivende drift af organisationen fortsætte på et tidspunkt, hvor det stod, eller burde have stået, dem klart, at en fortsættelse af driften ville påføre kreditorerne tab.

Til deres forsvar gjorde bestyrelsesmedlemmerne bl.a. gældende, at deres ansvar skulle vurderes efter en lempet culpa-norm, altså en mildere bedømmelse, idet de havde udført deres bestyrelseshverv af ideelle grunde og uden at modtage løn for det. Bestyrelsesmedlemmerne supplerede argumentationen med, at AOF i Århus ikke drev erhvervsmæssig virksomhed.

Højesteret bemærkede, at ansvaret for bestyrelsesmedlemmerne i en organisation af en størrelse og med en aktivitet og omsætning som den der var i AOF i Århus, som udgangspunkt måtte bedømmes på samme måde som ansvaret for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende virksomheder. Det var således alene, fordi Landsretten ikke fandt det bevist, at bestyrelsesmedlemmerne havde handlet ansvarspådragende, at de blev frifundet.

(Højesterets dom af 23. juni 2006 i sag 68/2004, UFR nyhedsservice 2006/27)

Kommentarer
Bestyrelsesmedlemmer kan blive erstatningspligtige, hvis de fortsætter driften af den virksomhed, som de er betroet den overordnede ledelse af efter det tidspunkt, hvor det burde stå dem klart, at en fortsættelse af driften vil påføre kreditorerne tab. Et af de første tilfælde heraf var dommen om varehuset Havemann fra 1982, men der er masser af eksempler efterfølgende, hvoraf vi har valgt at referere en del her på lovorientering.

Der er også flere afgørelser, der fastslår, at man ikke skal bedømmes mildere, fordi man ikke bliver honoreret for sit bestyrelsesarbejde. Jeg henviser i denne forbindelse til min bog ”Bestyrelsesansvar – vurderingsmetode og målestok”.

Det, der er særlig interessant i denne afgørelse, er Højesterets underforståede tilkendegivelse af, at hvis organisationen er med ringe aktivitet og omsætning og af en begrænset størrelse, vil bedømmelsesmålestokken kunne være mildere. Det bliver spændende at se, om der i senere afgørelser vil blive henvist til denne præmis.