Kan der kræves særskilt betaling for vand i et boliglejemål uden individuel vandmåler?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/5 - 2005

I denne konkrete sag tog landsretten stilling til, hvorvidt udgifter til vand er indeholdt i huslejen, eller der kan kræves særskilt betalt udenom lejen, selv hvis der ikke foreligger en individuel vandmåler.

Baggrunden for sagen var, at der var indgået aftale om leje af et boliglejemål, og at der i lejekontrakten stod, at lejeren udover den månedlige husleje blandt andet skulle betale et månedligt a conto vandbidrag på 250 kr. Udlejer skulle levere vandet, men der var ikke opsat individuel vandmåler i lejemålet.

På et tidspunkt fandt lejeren, at han ikke kunne være forpligtet til at indbetale a conto vandbidrag, og han indbragte spørgsmålet herom for Huslejenævnet.

Huslejenævnet gav lejeren medhold og fandt, at vandbidraget ikke kunne kræves betalt særskilt.

Herefter gik sagen til landsretten. Landsretten fandt blandt andet på baggrund af forarbejderne til lejelovens kapitel VII B, at udgifter til vand er indeholdt i huslejen og kun gyldigt kan kræves særskilt betalt udenom lejen, såfremt forbruget betales på grundlag af individuelle vandmålere.

(Østre Landsrets dom af 22. december 2004 i anke 17. afd. nr. B-2202/03, UfR2005.1147Ø)