Væsentlige stillingsændringer efter endt børnepasningsorlov

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/1 - 2002

F, der var lagerchef, gik på barselsorlov og umiddelbart herefter på børnepasningsorlov. Da F skulle genoptage arbejdet, oplyste arbejdsgiveren V, at F´s stillingsindhold ville blive ændret i forhold til tidligere. Lønnen ville forblive uændret, og arbejdstiden ville være kortere, men F´s funktion ville være en anden, og F ville ikke længere have ledelsesbeføjelser og personaleansvar.

F valgte at betragte stillingsændringen som en opsigelse og indbragte sagen for Ligestillingsnævnet. Selvom spørgsmålet her rettelig burde behandles efter børnepasningsloven, fandt nævnet dog efter en analogislutning at have kompetence til også at behandle denne sag.

Nævnet udtalte enstemmigt, at ændringerne i F´s ansættelsesvilkår var så væsentlige, at disse måtte sidestilles med en afskedigelse. Samtidig fandt nævnet, at V ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var uden forbindelse med F´s barsels- og børnepasningsorlov, hvorfor V skulle betale F en godtgørelse. Nævnets flertal fastsatte godtgørelsen til 9 måneders løn, svarende til kr. 234.000. F havde været ansat siden maj 1998.

(Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 3/2002 af 21. november 2001).