Virkninger af brud på tavshedspligt

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/12 - 2004

Konsekvenserne af brud på en kontraktlig fastsat tavshedspligt kan være store og denne sag er et godt eksempel på, hvad der kan ske.

Videregivelse af oplysninger om salgsovervejelser af selskab delvist ejet af arbejdsgiveren var brud på tavshedspligten, men videregivelsen fandtes konkret ikke at være et så væsentligt et forhold, at det kunne berettige til bortvisning.

Videregivelsen sammenholdt med omtale af arbejdsgiveren og kolleger i negative vendinger fandtes derimod at berettige til opsigelse af funktionæren.

Funktionæren havde derfor ikke krav på godtgørelse for usaglig afsked efter Funktionærlovens § 2 b.

Funktionæren blev herefter tilkendt erstatning for uberettiget bortvisning med løn i opsigelsesperioden, godtgørelse efter Funktionærlovens § 2 a, og feriepenge, således at der blev foretaget fradrag for indtjening i opsigelsesperioden.
(Østre Landsrets dom af 28. oktober 2004 B863-04)

Kommentar
I ovennævnte sag hører det med i billedet, at underretten ikke blot havde anset bortvisning for uberettiget men tillige havde tilkendt den ansatte godtgørelse for uberettiget opsigelse i medfør af Funktionærlovens § 2 b. Det skal endvidere noteres, at dommerne i Landsretten heller ikke var ganske enige, idet én dommer rent faktisk anså bortvisningen for berettiget. Sidst men ikke mindst skal afgørelsen læses i bevidstheden om, at der i den konkrete sag var tale om et mindre firma, hvilket var en medvirkende årsag til, at Landsretten tiltrådte arbejdsgivers synspunkt om, at det videre samarbejde var umuliggjort.