Vikarer udsendt af vikarbureau ikke omfattet af brugervirksomhedens overenskomst

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/10 - 2005

Ved en faglig voldgiftskendelse er det nu i hvert fald foreløbigt fastslået, at vikarer, der udsendes af vikarbureau, ikke er omfattet af brugervirksomhedernes overenskomst.

Den konkrete sag vedrørte en medarbejder, M, som var udsendt af to forskellige vikarbureauer til at arbejde i forskellige stillinger hos en bestemt virksomhed, E. Begge vikarbureauerne havde indgået kollektive overenskomster, som M var omfattet af. Spørgsmålet var herefter om M og de øvrige vikarer, som var tilknyttet og aflønnet af vikarbureauerne, når de udførte arbejde for V som vikarer, efter V´s overenskomst havde krav på nøjagtig samme vilkår som fastansatte hos V.

Opmanden tilkendegav indledningsvis, at der ikke i sagen var anført konkrete omstændigheder, som ud fra omgåelsesbetragtninger kunne begrunde anvendelse af Industriens Funktionæroverenskomst.

Opmanden tilkendegav herefter, at det er slået fast i retspraksis, at vikarbureauvikarers forhold er så særegne, at de ikke selv om de udfører samme arbejde som brugervirksomhedens funktionærer, er omfattet af funktionærloven.

Desuden anførte han, at det må anses for en almen overenskomstforudsætning, at en kollektiv overenskomst angår forholdet mellem en virksomhed og dennes lønmodtagere.

Endelig anførte opmanden, at hvorledes en brugervirksomheds overenskomst i givet fald skal anvendes på vikarbureauvikarer rejser en række spørgsmål, der egner sig bedst til overenskomstmæssig aftaleregulering. Specifikt vedrørende Industriens Funktionæroverenskomst anførte opmanden indledningsvis, at vikarbureauvikarer efter overenskomstens ordlyd ikke er omfattet heraf. Herefter lagde opmanden vægt på, at overenskomstens parter tidligere har indgået et vikarprotokollat i relation til Industriens Overenskomst, og at parterne ud fra en fælles forståelse om, at et lignende protokollat var nødvendigt, for at Industriens Funktionæroverenskomst tillige fandt anvendelse for vikarbureauvikarer, har forhandlet om et sådant protokollat. Denne fælles forståelse er en del af parternes overenskomst, som ikke påvirkes af, hvorledes andre overenskomstområder bedømmes.

(Faglig voldgiftskendelse af 3. august 2005)