Usaglig opsigelse af funktionær med 33 års ansættelse - funktionærlovens § 2b

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 12/12 - 2002

En funktionær, der havde været ansat i 33 år, blev afskediget i forbindelse med lukning af den af virksomhedens to afdelinger, som funktionæren fungerede om daglig leder af. Ca. 3 måneder inden afskedigelsen havde virksomheden ansat en ny medarbejder.

Landsretten fandt på denne baggrund, at opsigelsen af funktionæren ikke kunne anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, idet det ikke fandtes godtgjort, at det ikke havde været muligt at omplacere funktionæren efter lukningen af den ene afdeling.

Funktionæren havde derfor krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2b, som bestemmer, at en funktionær, der er fyldt 18 år og har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år før opsigelsen, har ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Er funk-tionæren fyldt 30 år, har han ret til en godtgørelse på op til 3 måneders løn. Har han været ansat uafbrudt i virksomheden i mindst 10 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 4 måneders løn, og efter 15 års uafbrudt ansættelse kan godtgørelsen udgøre op til 6 måneders løn.

Med henvisning til funktionærens ansættelsestid samt dels at funktionæren hurtigt efter opsigelsen havde opnået ny beskæftigelse, dels at det var virksomhedens dårlige økonomi, der havde tvunget denne til at afhænde den ene afdeling, blev godtgørelsen skønsmæssigt fastsat til kr. 75.000, svarende til knap 4 måneders løn.

(Vestre Landsrets dom VLD af 15. november 2002 i sag 12. afdeling B-0455-02)

Kommentar: Denne dom illustrerer, at en virksomhed skal tænke over, om en funktionær, som af organisatoriske grunde bliver overflødig, vil kunne placeres i en anden stilling som alternativ til opsigelse, hvis virksom-heden ønsker at undgå at skulle betale godtgørelse for en ”usaglig” opsigelse. Såfremt virksomheden ydermere kort tid forinden har ansat en ny funktionær, kan denne nyansættelse være afgørende for udfaldet af en retsssag, hvis virksomheden ikke kan bevise, at den opsagte funktionær ikke ville have kunnet bestride den stilling, som den nyansatte beklæder.

Godtgørelsen er en erstatning, der i givet fald skal betales ud over godtgørelse i medfør af § 2a. Den udmåles skønsmæssigt af domstolene, og maksimumangivelserne i § 2b anvendes som rettesnor. Dette er også tilfældet, hvis tvisten løses ved forhandling. Det er sjældent, at man ser erstatninger på 6 måneders løn. Maksimum ligger på 4-5 måneders løn.