To kokkeelever blev tilkendt erstatning for dårligt psykisk arbejdsmiljø

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 16/1 - 2008

Selvom et hårdt arbejdspres kan være sædvanligt for en branche, er der grænser for hvordan arbejdstager må tiltale og behandle sine ansatte. I denne sag blev en arbejdsgiver pålagt en ikke ubetydelig erstatning for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Sagen omhandlede to kokkeelever under uddannelse på den samme restaurant. Begge elever var hver især blevet sygemeldt, og havde lægeerklæringer, der angav, at de var uarbejdsdygtige som følge af dårligt arbejdsmiljø. Kokkeelevernes fagforbund havde overfor restaurantens organisation ophævet deres uddannelsesaftaler med henvisning til bristede forudsætninger.

Eleverne mente, at de var berettigede til at ophæve ansættelsesforholdet, fordi restaurantens ledelse groft havde misligholdt ansættelsesaftalen med daglig psykisk chikane. Begge elever havde desuden efterbetalingskrav for overtid, fridage mv. Restauranten påstod frifindelse samt erstatning for elevernes uberettigede ophævelse af ansættelsesforholdet.

Ifølge et vidne – en tredje og tidligere elev i restauranten - bestod det psykiske pres blandt andet af irettesættelser foran gæster og kaldenavne så som ”idiot” og ”kyllingehjerne”. Det var ikke unormalt, at elever græd. Spisepauser var der ofte ikke tid til og overarbejde var almindeligt. Afspadsering måtte afvikles under ferie med feriepenge og ansatte kunne blive kaldt på arbejde, selvom de var på skoleophold eller sygemeldt. Dette vidne havde selv afsluttet ansættelsesforholdet på grund af et dårligt arbejdsmiljø.

Flertallet i Tvistighedsnævnet lagde vægt på lægeerklæringerne og den tidligere elevs vidneudsagn, og fandt det derfor godtgjort, at eleverne havde været udsat for en så uacceptabel behandling, at de havde været berettigede til at ophæve deres ansættelsesforhold. Begge elever fik tilkendt en skønsmæssig erstatning på hver kr. 50.000,-. Endvidere havde restauranten administreret overtid, pauser, ferier mv. ukorrekt og elevernes efterbetalingskrav for overtid, mistede spisepauser, ferie og fridage blev fastsat skønsmæssigt, fordi det var umuligt at opgøre nøjagtigt.

Afgørelsen blev afgjort med stemmerne 4 mod 3. Mindretallet ønskede at frifinde restauranten, fordi de ikke mente, at der var fornøden sikkerhed for, at behandlingen af eleverne var af en så alvorlig karakter, at det kunne berettige til ophævelse af ansættelsesforholdene.

Arbejdsgiverorganisationen har efterfølgende tilkendegivet, at de vil indbringe afgørelsen for byretten.

(Tvistighedsnævnet den 29. juni 2007)