Tab som følge af sælgers mulige overtrædelse af loyalitetspligt ej godtgjort HD af 7. juni 2005 i sag 137/2004 Markedsføringslovens §§ 1, 10 og 13

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 19/9 - 2005

Sælgeren S, der var ansat som salgschef i virksomheden V1, opsagde sin stilling hos V og tiltrådte umiddelbart herefter en stilling som sælger hos V´s konkurrent, X.

V anlagde herefter sag mod S med krav om erstatning på kr. 400.000,- under anbringende af, at S under sin ansættelse hos V havde forberedt sin start hos X og tillige havde solgt konkurrerende produkter fra X til V's kunder. V gjorde gældende, at S havde handlet illoyalt og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10, hvorfor V ifølge samme lovs § 13 krævede erstatning for tab i form af manglende indtjening og tab af goodwill. Højesteret fandt ikke – i modsætning til Sø- og Handelsretten – at S havde handlet i strid med sin loyalitetspligt overfor V eller at V havde godtgjort at have lidt et tab på grund af S` handlinger. Højesteret tog derfor S' frifindelsespåstand til følge.