Nye muligheder for fravær af familiemæssige årsager

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 22/5 - 2006

Folketinget har den 14. marts 2006 vedtaget familie- og forbrugerministerens lovforslag om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Loven er reelt en videreførelse af den tidligere lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Loven bygger på et EU-direktiv fra 1996, der var implementeret i dansk ret dels ved den tidligere lov, dels ved aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Selvom der efterhånden var skabt praksis for at lønmodtagere havde ret til arbejdsfrihed, var det Kommissionens opfattelse, at den enkelte lønmodtager ikke var i stand til at kende sine fulde rettigheder, hvorfor det nu vedtagne lovforslag blev fremsat.

Der er efter den nye lov mulighed for fravær fra arbejdet i følgende situationer:

- Når tvingende familiemæssige årsager i forbindelse med sygdom eller ulykker gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Reglen kaldes også force majeure-reglen, og bygger på en rammeaftale vedrørende forældreorlov mellem UNICE, CEEP og EFS. Der er efter rammeaftalen mulighed for at begrænse fraværet til en bestemt varighed om året, men denne mulighed er ikke udnyttet i loven. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en sådan bestemmelse anses for unødvendig, idet der, når der er tale om ”tvingende årsager” og ”påtrængende nødvendig” tilstedeværelse, i de fleste situationer vil være tale om et kortvarigt fravær, indtil lønmodtageren har haft mulighed for at tage forholdsregler i forhold til den opståede sygdom eller ulykke. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på søfolk, der er omfattet af Sølovens regler om fravær, eller når der er truffet tilsvarende bestemmelser i en kollektiv overenskomst.

- Når lønmodtageren er ansat af kommunen for at pleje nærtstående med en kronisk eller langvarig sygdom. Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen herom i den tidligere lov. Lønmodtageren skal senest 6 uger før ansættelsen som plejer underrette sin arbejdsgiver om fraværets begyndelse og længde.

- Når lønmodtageren modtager vederlag for at pleje nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Denne mulighed for fravær er ligeledes videreført fra den tidligere lov. Arbejdsgiveren skal her orienteres om fraværet samtidig med indgivelse af ansøgning om vederlag.

Begrebet ”nærtstående” må forstås i overensstemmelse med Serviceloven, hvori de nærmere regler om ansættelse med henblik på pleje af nærtstående og vederlag for pleje af døende findes. Som nærtstående betragtes blandt andet ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så nær tilknytning til lønmodtageren, at det er nærliggende, at omsorgspligten varetages af denne.

Det er ikke tilladt for en arbejdsgiver at afskedige en ansat, fordi denne har udtrykt ønske om orlov efter denne lov eller har udnyttet retten til orlov. Afskediges medarbejderen alligevel, har denne krav på godtgørelse fra arbejdsgiveren.

(Lov nr. 223 af 22. marts 2006 om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager)