Kompensationskrav på grundlag af konkurrence- og kundeklausul - Lønmodtageres Garantifond?

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/3 - 2005

Lønmodtagernes Garantifond dækker som bekendt i et vist omfang løn tilgodehavender når arbejdsgiveren går i betalingsstandsning. Men glæder det kun lønnen eller også godtgørelse for påtagelse af en konkurrence- og kundeklausul?

I 1992 blev person A ansat ved Rederiet B A/S. I 2000 blev han udnævnt til salgschef, og han tiltrådte i den forbindelse en konkurrence- og kundeklausul. A blev i oktober 2000 afskediget. For Højesteret var det ubestridt, at han i den anledning havde krav på kompensation iht. konkurrence- og kundeklausulen. Efter Rederiet B havde anmeldt betalingsstandsning, anmeldte A kravet over for Lønmodtagernes Garantifond, som imidlertid afviste kravet, idet garantifonden ikke fandt, at kravet havde karakter af vederlag for arbejde i skyldnerens tjeneste eller kunne sidestilles med dækningsberettigede godtgørelseskrav.

Højesteret udtalte, at det rejste krav udgjorde kompensation for begrænsning i den fremtidige erhvervsudøvelse. Kravet udgjorde derfor ikke løn eller andet vederlag for arbejde i skyldneres tjeneste. Højesteret udtalte endvidere, at kravet efter sin karakter ikke var begrundet i forhold med tilknytning til afbrydelse af ansættelsesforholdet. Det rejste krav kunne herefter ikke kræves dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Landsretten var nået til samme resultat.

(Højesterets dom af 14. marts 2005 – sagsnr. 97/2004)