Højesteret afviser eksistensen af et generelt saglighedskrav

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/6 - 2003

Medarbejderen var ansat i virksomheden, i et ansæt-telsesforhold reguleret af overenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Dansk Sø-Restaurations Forening, der i bestemmelsen om usaglig afskedigelse forudsætter, at den ansatte har mindst 9 måneders anciennitet. Da medarbejderen ikke opfyldte dette anciennitetskrav på opsigelsestidspunktet og da det var ubestridt, at kravet om godtgørelse ikke kunne støttes på lovbestemmelser vedrørende usaglig afskedigelse, fandtes det, allerede som følge af manglende hjemmelsgrundlag, ufornødent at tage stilling til rimeligheden af opsigelsen.

Da virksomheden ej heller i forbindelse med opsigelsen havde udvist en sådan adfærd, at der forelå en krænkelse af medarbejderens frihed, fred, ære eller person, afviste Højesteret tillige, at der var grundlag for godt-gørelse for tort i medfør af erstatningsansvarslovens § 26.

Højesteret stadfæstede således den af Sø- og Handels-retten afsagte dom, idet der ved V’s betaling af løn i opsigelsesperioden ikke var grundlag for yderligere er-statning efter dansk rets almindelige regler.

(Højesterets dom af 29. april 2003)