Detektivovervågning af syge ansatte er som udgangspunkt ikke ulovligt

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/12 - 2003

Østre Landsret har i efteråret 2003 truffet afgørelse i en sag vedrørende en arbejdsgivers detektivovervågning af en sygemeldt ansat – og er nået frem til, at en sådan overvågning ikke kan anses for retsstridig.

Sagen opstod i forbindelse med, at en ekspedient i en bagerforretning meldte sig syg i begyndelsen af december 2000. Den 13. december 2000 indgik hun en aftale med sin arbejdsgiver om, at hun skulle fratræde sin stilling ved udgangen af december 2000. I forbindelse med efterfølgende forhandlinger mellem parterne om afregning af løn m.v. blev det oplyst, at arbejdsgiveren i perioden fra den 12. til den 29. december 2000 havde ladet den ansatte overvåge på gadeplan af et detektivbureau. Arbejdsgiveren havde, til brug for opgavens udførelse, fremsendt forskellige personlige oplysninger om den ansatte, herunder foto, cpr.nr., lægeerklæring samt oplysning om organisationsforhold og tidligere ansættelsessteder.

Den ansatte påstod sig herefter tilkendt kr. 25.000 i tortgodtgørelse hos arbejdsgiveren i anledning af det passerede. Landsretten nåede imidlertid frem til, at overvågningen, der alene var sket fra offentligt tilgængelige steder, ikke kunne anses for en retsstridig krænkelse af den ansattes person eller ære. En for landsretten nedlagt, supplerende påstand om, at der forelå overtrædelse af personoplysningsloven i forbindelse med udlevering af de førnævnte oplysninger om cpr.nr. m.v. til detektivbureauet, blev ligeledes afvist, idet landsretten ikke fandt, at den nævnte videregivelse af oplysninger – selv om den måtte gå videre end hjemlet i Lov om behandling personoplysninger – indebar en sådan krænkelse, af den ansatte, at der på dette grundlag burde fastsættes en tortgodtgørelse. (Østre Landsret – 22. oktober 2003)