Bortvisning på grund af vennetjeneste og tilegnelse berettiget.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/6 - 2005

Under sin ansættelse hos ejendomsmæglerfirmaet A havde en ejendomsmægler, F, som en vennetjeneste udarbejdet købsaftale og skøde i forbindelse med salg af en ejendom. Arbejdet var udført på A´s edb-anlæg, men udenfor arbejdstiden og F havde i forbindelse hermed påført A en udgift på ca. kr. 310,- ved at indhente tingbogsoplysninger samt oplysninger om restgæld.

Da A blev opmærksom på forholdet fik F valget mellem selv at sige op eller blive bortvist. F valgte at sige op, men trak senere opsigelsen tilbage. A bortviste herefter F, som under den efterfølgende retssag påstod sig tilkendt løn i opsigelsesperioden samt feriepenge.

Landsretten fandt, at det måtte have stået F klart, at hun ikke uden samtykke fra A var berettiget til at udfærdige købsaftaler og skøde samt påføre A udgifter til indhentelse af tingbogsoplysninger med videre. F havde derfor groft misligholdt sine forpligtigelser i ansættelsesforholdet og A havde været berettiget til at bortvise hende. A blev følgelig frifundet for F´s krav om løn og feriepenge.

(Fagligt Nyt 2005 - Østre Landsrets dom af 31. maj 2005 i ankesag 11. afdeling nr. B-3116-04)