Bortvisning af medarbejder for sletning af e-mails ikke berettiget

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 12/1 - 2006

Medarbejderen M blev den 1. april 1998 ansat som sælger hos it-virksomheden V. M opsagde sin stilling i slutningen af juli 2003 til fratræden ved udgangen af august 2003. I forbindelse med opsigelsen blev V opmærksom på, at M havde slettet alle e-mails på sin PC. M blev herefter bortvist med henvisning til, at den skete sletning var i strid med V’s retningslinier for af e-mail. M lagde sag an mod V med påstand om, at M ikke ved sletningen havde misligholdt sit ansættelsesforhold, og derfor havde ret til løn i hele opsigelsesperioden. Vestre Landsret lagde til grund, at M havde handlet i strid med de givne retningslinier. Da sletningen imidlertid var sket løbende, og ikke som led i hans beslutning om at søge anden beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed, og da sletningen ikke fandtes at være sket for at skade V, var tilsidesættelsen af retningslinierne efter landsrettens vurdering ikke så grov, at den berettigede V til at bortvise M. Byretten var kommet til det samme resultat.

(Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2005 i ankesag 8. afdeling nr. B-2310-04).