Bortfald af kundeklausul ved afskedigelse efter medarbejders eget ønske

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/12 - 2002

Funktionæren havde som inspektør i et rengøringsfirma V1 påtaget sig en kundeklausul, der alene skulle finde anvendelse, hvis funktionæren opsagde ansættelsesforholdet, uden at opsigelsen skyldtes V1's misligholdelse, eller såfremt V1 opsagde funktionæren på grund af funktionærens misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Efter V1's afskedigelse af funktionæren blev funktio-næren ansat som rengøringskoordinator hos en konkur-rerende virksomhed V2, og parterne blev derefter uenige om, hvorvidt kundeklausulen skulle finde anvend-else. Landsretten lagde til grund, at funktionæren var en dygtig rengøringsinspektør, og at funktionærens afdeling havde fremgang under funktionærens ansættelse.

Landsretten tiltrådte derfor efter bevisførelsen, at opsigelsen af funktionæren skete på funktionærens egen anmodning, fordi funktionæren ønskede at undgå karantæne i A-kassen. Da V1's begrundelse for afskedigelsen medførte, at funktionæren i tilfælde af arbejdsløshed kunne få dagpenge uden karantæne, og da V1 ikke havde taget endeligt forbehold for, at den vedtagne kundeklausul skulle finde anvendelse, fandtes V1 stilti-ende at have accepteret de konsekvenser, som en opsigelse af funktionæren havde.

Den indgåede kundeklausul fandt derefter ikke anvendelse.

(Østre Landsrets dom af 8. november 2002).