Bod på kr. 30.000 for overtrædelse af kundeklausul ØLD af 1. juli 2005 i ankesag 23. afdeling nr. B-1777-04

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 6/10 - 2005

Funktionær F blev i februar 1999 udnævnt til salgschef i virksomheden V. Af ansættelsesaftalen fremgik, at M var underlagt en kundeklausul i 12 måneder efter sin fratræden hos V, og at der ved overtrædelse af kundeklausulen skulle betales en bod på kr. 10.000,- per overtrædelse. I august 2001 opsagde F sin stilling med fratræden ved udgangen af februar 2002. Fra marts 2002 tiltrådte F en ny stilling hos V`s konkurrent, X. V lagde herefter sag mod F med påstand om, at F havde overtrådt kundeklausulen ved i 8 tilfælde at have rettet henvendelse til V's kunder og med krav om betaling af kr. 250.000,- for brud på kundeklausulen, udgifter til kundepleje og mistet omsætning. Landsretten fandt det bevist, at F i 3 tilfælde havde overtrådt kundeklausulen, heraf i 2 tilfælde vedrørende kunder, hvor M ikke havde taget initiativ til kontakt, men dog havde fulgt op med henvendelser til kunderne. For de øvrige 5 kunder fandt landsretten det ikke godtgjort, at kundeklausulen var overtrådt. For 2 kunders vedkommende fandtes det ikke dokumenteret, at M havde rettet henvendelse, mens der for 2 andre kunders vedkommende nok var rettet henvendelse af F, men uden at F var klar over, at de pågældende havde været kunder hos V. For den sidste kundes vedkommende havde denne selv henvendt sig til X. M blev med denne begrundelse pålagt en bod på kr. 30.000,-. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der var grundlag for at pålægge F at erstatte V1's kundeudgifter, og fandt det heller ikke tilstrækkeligt godtgjort, at det af V opgjorte omsætningstab skyldtes F's overtrædelser af kundeklausulen. Byretten havde skønsmæssigt fastsat V's erstatningskrav for omsætningstab.