Arbejdstagers eksemplar af ansættelsesbrev lagt til grund ved tvist

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 9/5 - 2006

Efter at arbejdstageren A var blevet bortvist af arbejdsgiveren B, rejste A’s faglige organisation O krav mod B om manglende overarbejdsbetaling, andre løndele, pension og feriepenge i forbindelse med A’s ansættelse hos B. O henviste til støtte for det rejste krav til den overenskomst på området, som A ifølge sit ansættelsesbrev var omfattet af. B gjorde heroverfor gældende, at A ikke var omfattet af den pågældende overenskomst, idet B til støtte herfor fremlagde et af A underskrevet eksemplar af ansættelsesbrevet, hvori bl.a. henvisningen til overenskomsten var overstreget. Med henvisning til byrettens dom lagde Østre Landsret i dommen af 9. december 2005 til grund, at arbejdsgiveren i medfør af Ansættelsesbevislovens skal underrette den ansatte om alle væsentlige vilkår ved ansættelsen, hvorfor det ansættelsesbrev, der udleveres til den ansatte, skal tjene som bevis for, på hvilke vilkår ansættelsen er sket. Ved uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og arbejdstagerens eksemplar af ansættelsesbevist fandt retten derfor, at der må tages udgangspunkt i arbejdstagerens eksemplar. Landsretten fandt følgelig ikke, at der imod A’s forklaring var bevist, at det var aftalt mellem parterne, at henvisningen til overenskomsten skulle udgå af ansættelsesvilkårene, hvorfor indholdet i A’s eksemplar af ansættelsesbrevet blev lagt til grund ved afgørelsen af tvisten mellem parterne. Med henvisning til overenskomsten tilkendtes A herefter bl.a. overarbejdsbetaling, feriepenge og pension.

(ØLD af 9. december 2005 i ankesag 20. afd. nr. B-1585-05)