Arbejdstageres rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/3 - 2002

Virksomheden A var overladt driften af en række busruter. Busdriften kom i udbud i henhold til udbudsdirektivet, og driften blev i den forbindelse overtaget af B. B afskedigede 45 af A’s chauffører, men genansatte de 33 chauffører, der ansøgte herom. Derudover ansatte B 18 andre chauffører. Der skete ingen overdragelse af aktiver mellem A og B.

2 chauffører mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse mellem A og B.

Domstolen fastslog indledningsvis, at også overtagelse af offentlig transport i henhold til udbudsdirektivet (92/50/EØF) kan være omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet (77/187/EØF). Dernæst udtalte Domstolen, at virksomhedsoverdragelsesdirektivet også omfattede udlicitering til en ny virksomhed ved udløbet af en tidligere udliciteringskontrakt. Domstolen afviste således, at udbudsdirektivet i sig selv skulle udelukke anvendelsen af virksomhedsoverdragelsesdirektivet på det samme forhold.

Med henvisning til Süzen-dommens præmisser fastslog Domstolen, at virksomhedsoverdragelsesdirektivet kan finde anvendelse i en trekantsituation som den foreliggende, hvis overdragelsen vedrører en økonomisk enhed organiseret på stabil måde, hvis aktiviteter ikke er begrænset til udførelsen af en nærmere bestemt entreprise. Under hensyn til at busdrift kræver omfattende materiel og anlæg, fandt Domstolen dog, at der i denne sag ikke var sket en virksomhedsoverdragelse i direktivets forstand. (Domstolens dom af 25. januar 2001 i sag C-172/99 – Rådsdirektiv 77/187/EØF, artikel 1, stk. 1).