Afskedigelse på grund af religiøs overbevisning

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 12/12 - 2000

Efter at være blevet afskediget fra skolen S anlagde musikskolelederen L sag mod S med påstand om godtgørelse for overtrædelse af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med henvisning til, at afskedigelsen af L var sket som følge af L’s religiøse overbevisning. L havde på opsigelsestidspunktet været ansat 5 måneder.

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at forud for det tidspunkt hvor L fortalte om sin tilknytning til Jehovas Vidner, havde S’s bestyrelsesformand kun i ét enkelt tilfælde over for L udtrykt ønske om, at L gjorde sig mere synlig i lokalsamfundet, og at der ikke derudover var blevet fremsat konkret kritik af L’s ledelse.

Dagsordenen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, som blev afholdt dagen efter at L havde oplyst om sin religiøse overbevisning, var en drøftelse af de eventuelle tjenestemæssige problemer, som dette kunne give, og i referatet fra mødet var det blandt andet anført, at en enig bestyrelse havde givet udtryk for, at L’s private forhold kunne få negative konsekvenser for S’s trivsel.

På denne baggrund og efter L’s forklaring, hvis rigtighed bestyrkedes af dagsordenen og referatet, fandt landsretten at kunne bortse fra, at baggrunden for afskedigelsen af L alene var L’s manglende ledelsesevner, samt at formuleringen af dagsordenen og referatet var sket af hensyn til L’s fremtidige ansættelsesmuligheder. Landsretten fandt det herefter godtgjort, at L var blevet afskediget i strid med § 2 i lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. som følge af sin religiøse overbevisning, og L tilkendtes på baggrund heraf – blandt andet under hensyn til ansættelsesperiodens længde – en godtgørelse på kr. 75.000,00.

(Vestre Landsrets dom af 25. oktober 2000).