Afskedigelse med tilbud om genansættelse på deltid anset for urimelig. Krav om godtgørelse for manglede ansættelsesbevis, selvom godtgørelse for det samme tidligere var modtaget.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 27/9 - 2005

En lægesekretær, der var ansat fra 1. september 1998, blev i september 2002 under en sygeperiode opsagt med tilbud om fornyet ansættelse på deltid (20 timer ugentlig).

Opsigelsen blev fra arbejdsgivers side begrundet med indtægtsnedgang som følge af reduktion af patientgrundlaget og reduceret arbejdsmængde som følge af overgang til elektronisk journal, tillige med en række andre forhold.

Vedrørende ansættelsesbevis blev det fra arbejdsgivers side anført, at et sådant ganske vist ikke var fremsendt til den ansatte, men lå klar hos arbejdsgiveren til overgivelse, når den ansatte kom tilbage fra sin sygdom.

Efter udløb af opsigelsesperioden ansatte arbejdsgiveren en ny lægesekretær med en ugentlig arbejdstid på 20 timer.

Ud fra de afgivne oplysninger måtte det endvidere lægges til grund, at det var korrekt, at der mellem 1998 og 2002 var sket en reduktion i patientgrundlaget på ca. 25%.

Fra den ansattes side blev det under sagen gjort gældende, at afskedigelsen var i strid med deltidsloven, hvor det af § 4a blandt andet fremgår, at arbejde på deltid forudsætter, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om det, og at ingen af parterne således ensidigt kan kræve, at lønmodtageren går på deltid. En afskedigelse, der skyldes af lønmodtagerens nægtelse af at gå på deltid, udløser således en godtgørelse (det samme gælder, hvis afskedigelsen begrundes i afvisning af at overgå fra deltids- til fuldtidsarbejde).

Sø- & Handelsretten tilkendte på baggrund af ovenstående den ansatte en godtgørelse i medfør af deltidsloven svarende til 3 måneders løn. Rettens medlemmer var endvidere enige om, at arbejdsgiverens fortsatte undladelse af at give den ansatte et fyldestgørende ansættelsesbevis udløste et krav på godtgørelse, der konkret blev fastsat til kr. 5.000 uanset, at der tidligere var betalt godtgørelse for det samme forhold. Retten bemærkede i øvrigt specifikt vedrørende niveauet for godtgørelsen, at godtgørelseskravet måtte anses for opstået inden ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse af den 8. juni 2004 (tidligere omtalt i Lovorientering) om ændring af bekendtgørelse om blandt andet størrelsen af godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten.

(Sø- & Handelsrettens dom af 19. august 2004.)