Værneting i kontrakter

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 2/2 - 2007

Er virksomhedens kontrakter stadig tidssvarende efter 1. januar 2007?

I forbindelse med Domstolsreformen er en række retskredse blevet nedlagt, hvilket betyder, at en del henvisninger i kontrakterne i det danske erhvervsliv med hensyn til ved hvilken domstol eventuelle tvister skal anlægges, ikke længere er retvisende simpelthen, fordi domstolene, som der henvises til i værnetingsbestemmelse i kontrakterne, ikke længere findes.

Ligeledes er der i mange kontrakter henvist til, at eventuelle tvister skal søges løst ved Sø- og Handelsretten. Efter ændringerne i lovgivningen vil der være en lang række af de tvister, der opstå i medfør af disse kontrakter, som ikke længere kan anlægges ved Sø- Og Handelsretten, idet Sø- og Handelsretten kun har hjemmel til at påtage sig bestemte typer af sager, nærmere betegnet:

- internationale sager, hvor fagkundskab til internationale erhverv er af væsentlig betydning
- sager hvor forbrugerombudsmanden er part og anvendelsen af lov om markedsføring eller lov om visse betalingsmidler har væsentlig betydning
- sager, hvor anvendelse af Varemærkeloven, Fællesmærkeloven, Designloven, Patentloven, Lov om brugsmodeller eller Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning har væsentlig betydning
- sager, hvor anvendelse af Konkurrenceloven har væsentlig betydning
- sager om EF-varemærker
- sager om EF-design
- visse sager af principiel karakter om erhvervsmæssige forhold
- visse sager, som mest hensigtsmæssigt må behandles i forbindelse med en anden sag, der verserer ved Sø- og Handelsretten

Mange kontrakter har hidtil henvist til voldgift. Også dette spørgsmål kan også være relevant at tage op til genovervejelse, idet én af de fremherskende grunde til at benytte sig af voldgift - hvor man jo skal betale for dommerne i modsætning til almindelige domstole - har været, at sager ved de almindelige domstole kunne blive meget langvarige, fordi afgørelserne fra 1. instansen kunne ankes.

Pr. 1. januar 2007 kan man aftale direkte i sine kontrakter, at eventuelle tvister, der behandles ved de almindelige domstole - altså uden om voldgiftsretten - ikke skal kunne ankes. D.v.s., at man kan aftale sig frem til en behandling af sagen i maximalt én instans akkurat som man gør i voldgiftssager.

Alle disse ændringer gør i mange tilfælde en gennemgang af ikke bare salgs- og leveringsbetingelserne, men også samhandelskontrakter, aktionæroverenskomster, leverandørkontrakter og forhandlerkontrakter hensigtsmæssig.