Vilkår om anvendelse af AB 72 og dermed voldgiftsbehandling ikke vedtaget

Print

Oprettet d. 28/10 - 2002

I et tilbud fra et entreprenørfirma stilet til bygherrens arkitekt var der henvist til et bilag fra Entreprenørforeningen, hvoraf det fremgik, at AB 72 (der senere er afløst af AB 92) skulle gælde for tilbuddet. Bygherren, der var uden særligt indblik i byggeforhold, accepterede tilbuddet.

Siden hen anlagde bygherren erstatningssag ved domstolene mod bl.a. entreprenørfirmaet, som med henvisning til AB 72 påstod sagen afvist af retten og behandlet ved voldgift. Det var ikke under sagen nærmere oplyst, under hvilke omstændigheder bygherrens accept af tilbuddet var givet, herunder om bygherren på egen hånd havde accepteret tilbuddet, eller om bygherrens arkitekt på bygherrens vegne havde accepteret tilbuddet i henhold til fuldmagt.

Retten anså det ikke for godtgjort, at vilkår om anvendelse af AB 72 og dermed aftale om voldgift var fremhævet over for bygherren på en sådan måde, at denne havde forstået, at accepten af tilbuddet indebar en aftale om voldgiftbehandling af de tvister, der måtte opstå som følge af kontraktforholdet. Som følge heraf blev entreprenørfirmaets påstand om afvisning af sagen ikke taget til følge. Det betød, at erstatningssagen skulle afgøres ved Retten og ikke ved voldgift.

(Østre Landsrets dom UfR 2002.482)

Kommentar: Dommen illustrerer, at der skal en egentlig vedtagelse af et vilkår om voldgift til, hvis voldgiftsklausulen skal holde. I sagen anså Landsretten det ikke for bevist, at bygherren, som ikke var professionel, havde forstået, at konsekvensen af, at der i tilbuddet blev henvist til AB 72, som indeholder en voldgiftsklausul, ville være, at han afskrev sig muligheden for at føre sagen for de ordinære domstole og derved den mulighed for appel, som ikke findes i voldgiftssystemet.

For at vise, hvor hårfin afgrænsningen er, refereres i denne udgave af Lovorientering tillige en dom, som viser det modsatte resultat.