Frostskade på insulin var ikke en hændelse, der var omfattet af forsikringen

Print

Oprettet d. 3/6 - 2003

Virksomheden havde tegnet en transportforsikring med udgangspunkt i ”Udvidede Danske Betingelser”, der svarer til Lloyds’ ”Institute Cargo Clauses A”. Forsikringen dækkede bl.a. fysisk skade eller tab som følge af en ulykkelig hændelse. Forsikringen dækkede ikke genstande, der ikke kunne tåle normale transportpåvirkninger.

På et tidspunkt påtog virksomheden sig at importere varer, der skulle opbevares i køleskab ved 2-8 grader C, og i den forbindelse blev forsikringsselskabet anmodet om at afgive tilbud på en udvidelse af den gældende transportforsikring.

Virksomheden modtog et tilbud med en højere præmie, hvilket var forventeligt, men også med krav om overholdelse af visse sikkerhedsforskrifter. Disse kunne virksomheden ikke opfylde, hvilket blev meddelt forsikringsselskabet, som samtidig blev bedt om at ringe virksomheden op, da dækningen skulle sættes i kraft snarest.

Herefter fremsendte forsikringsselskabet ny police for transportforsikringen på ”Udvidede Danske Betingelser”. I modsætning til den oprindelige police undtog denne udtrykkeligt skader på temperaturfølsomme varer, herunder varer, der transporteredes i køle-/frysebiler.

Virksomheden meddelte herefter forsikringsselskabet, at man ikke kunne acceptere den anførte indskrænkning i dækningen, hvorefter forsikringsselskabet sendte en police, der henviste til ”Udvidede Danske Betingelser” uden at undtage temperaturfølsomme varegrupper.

Under disse forhandlinger med forsikringsselskabet havde virksomheden påbegyndt transporten af de produkter, der skulle opbevares i køleskab, og disse blev under transporten udsat for frost, og derved beskadigedes de i så høj grad, at de måtte kasseres.

Skaden blev anmeldt over for forsikringsselskabet, som ikke anerkendte skaden som dækket.

Retten lagde vægt på, at der for forsendelsen var tegnet transportforsikring på ”Udvidede Danske Betingelser”. Efter disse dækkes fysisk skade som følge af en ulykkelig hændelse med undtagelse af skade som følge af de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at disse ikke kan tåle de normale påvirkninger under transportens almindelige forløb.

Retten fandt, at temperaturforandring i sig selv ikke var en ulykkelig hændelse, som var omfattet af forsikringen, og skaden ved temperaturforandringen var derfor kun dækket, hvis temperaturforandringen var forårsaget af en ulykkelig hændelse. Der var ikke ført bevis for de nærmere omstændigheder, under hvilke temperaturforandringen var sket, hvorfor skaden ikke var forsikringsdækket.

(Sø- og Handelsrettens dom, UfR 2003.414)

Kommentar: Dommen viser, at der skal være sket noget unormalt, for at betingelsen om ”ulykkelig hændelse” er opfyldt. Det fremgår ikke af dommen, hvad der skete i de 6 timer, varerne var udsat for frost, og spørgsmålet er, hvorvidt det kunne have været muligt at opnå et andet resultat, hvis det var blevet dokumenteret under sagen, at der var sket én eller anden form for fejl under transporten.

Dommen viser også, hvor vanskeligt det kan være at sikre, at en virksomheds forsikringer dækker i en verden i bevægelse.