Forslag til ændring af reglerne om forældelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/6 - 2007

Det ser ud til, at den almindelige forældelsesfrist bliver nedsat fra fem år til tre år med en række undtagelser, idet der er fremsat et lovforslag, der vil medføre dette.

Forslaget indebærer, at forældelse af fordringer fremover reguleres ved et sammenhængende regelsæt, som kun fraviges i det omfang, der er fastsat regler herom i anden lovgivning. Reglerne skal stå i en ny lov, der betegner sig ”lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)”.

Det foreslås, at forældelsesfristerne for de fleste dagligdagsfordringer forkortes. Således foreslås der indført en almindelig forældelsesfrist på tre år, der suspenderes ved utilregnelig uvidenhed om fordringen eller skyldneren. Denne frist skal kombineres med en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Som en undtagelse til den 10-årige frist er det foreslået, at krav i anledning af personskade eller miljøskade omfattes af en 30-årig forældelsesfrist.

Der foreslås særlige forældelsesfrister og tillægsfrister for en række andre fordringer. Blandt andet foreslås i stedet for den 3-årige forældelsesfrist en 5-årig frist for lønkrav. For fordringer i anledning af pengelån, samt når der er udstedt gældsbrev for en fordring, foreslås at der alene skal gælde en 10-årig forældelsesfrist. For indlån i pengeinstitutter, er der foreslået en 20-årig forældelsesfrist.

Loven introducerer en sondring mellem ”egentlige” og ”foreløbige” afbrydelser af forældelse. En skyldners erkendelse af fordringen og et sagsanlæg skal være en egentlig afbrydelse, som indebærer, at der løber en ny forældelsesfrist. Indbringelse af en tvist, der har betydning for fordringen for en administrativ myndighed vil derimod være en foreløbig afbrydelse, der udløser en tillægsfrist på et år, i stedet for en helt ny frist af sædvanlig længde.

Muligheden for at afbryde forældelsen ved påmindelse afskaffes. Det vil således være nødvendigt for at afbryde en forældelsesfrist, at der enten foretages retslige skridt, eller at skyldner erkender at skylde beløbet.

Forældelseslovens regler skal ikke kunne fraviges ved forudgående aftale til skade for en forbruger, men gerne til skade for en erhvervsdrivende.

(Lovforslag L 165, forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) og betænkning nr. 1460/2005 om revision af forældelseslovgivningen).