FLYPASSAGERERS RET TIL KOMPENSATION

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 21/1 - 2009

Den 22. december 2008 tog EF-domstolen stilling til, om og hvornår et flys tekniske problemer, der medfører aflysning af en flyafgang, er en kompensationsfritagende omstændighed i medfør af reglerne om kompensation til flypassagerer ved aflyste flyafgange.

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:

En østrigsk familie skulle flyve fra Wien til den italienske by Brindisi via Rom. I Wien blev deres fly aflyst, idet flyteknikere ved et eftersyn af flyet aftenen forinden havde fundet en kompliceret motorskade i flyets turbine. Flyselskabet var blevet orienteret af flyteknikerne klokken et om natten.

Familien skulle været fløjet fra Wien klokken 6.45 for at nå flyet videre til Brindisi klokken 9.20 fra Rom. Flyselskabet aflyste flyet fra Wien til Rom klokken 6.40 og ombookede passagererne, herunder familien, til et senere fly. Dette medførte, at familien først landede i Rom klokken 9.40. Flyet til Brindisi var lettet og familien ankom derfor først til bestemmelsesstedet klokken 14.15 i stedet for som planlagt 10.35.

Flyselskabet nægtede at betale kompensation i medfør af reglerne herom og henviste til, at der var tale om en teknisk fejl, som selskabet ikke havde nogen skyld i. Familien sagsøgte flyselskabet og fik medhold i første instans. Flyselskabet ankede, og andeninstansen udsatte sagen på forelæggelse af nogle præjudicielle spørgsmål til EF-domstolen.

Domstolen blev spurgt, hvordan begrebet ’usædvanlige omstændigheder’ skulle fortolkes i relation til reglerne om passagergodtgørelse, om hvorvidt hyppigheden af aflyste flyafgange havde betydning i relation til begrebets fortolkning og, om bevis for overholdelse af reglerne om vedligeholdelse af fly var tilstrækkeligt til, at et flyselskab kunne fritages for kompensationspligten.

Domstolen udtalte, at begrebet ’usædvanlige omstændigheder’ ikke er defineret i forordningen, men at rækkevidden af et sådant begreb skal fastlægges på baggrund af en ordlydsfortolkning. Der skal tages hensyn til konteksten og de mål, der forfølges ved den lovgivning, i hvilket begrebet bruges.

Begrebet skulle fortolkes indskrænkende, idet der forelå en undtagelse til hovedreglen om, at alle flypassagerer har ret til kompensation, hvis deres fly aflyses med længere forsinkelse til følge. Reglernes hovedformål er at beskytte passagerernes interesser og tilskynde flyselskaberne til, at undgå aflysninger og sikre et højt informationsniveau til passagererne.

På baggrund af disse udtalelser fandt domstolen, at tekniske fejl og problemer, der må anses at være en del af flyselskabernes sædvanlige aktivitetsudøvelse, som udgangspunkt ikke kan udgøre ’usædvanlige omstændigheder’. Undtagelse hertil foreligger, hvor fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i flyselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse og såfremt det indtrådte forhold ligger udenfor flyselskabets faktiske kontrol. Der kan for eksempel være tale om fabrikationsfejl eller sabotage og terrorhandlinger

Vedrørende spørgsmålets om hyppighedens betydning udtalte domstolen, at hyppighed alene ikke havde afgørende betydning for, om flyselskabet skulle fritages for pligten til at yde kompensation.

Endelig udtalte domstolen, at det på ingen vis skulle være kompensationsfritagende at henvise til, at mindstekravene til vedligeholdelse af fly havde været iagttaget. Bevisbyrden for fritagelsen påhviler flyselskabet, og beviset skal bestå i, at det ville have været urimelig belastende for selskabet at undgå de usædvanlige omstændigheder, der medfører flyets aflysning. Denne vurdering skal bygge på om flyselskabet, selvom det havde benyttet al personale, materiel og alle til rådighed stående midler, har kunnet undgå aflysningen.

(C-549/2007)

KOMMENTAR:

I 2004 vedtog Europaparlamentet og Rådet en forordning, der giver flypassagerer krav på en kompensation, såfremt deres fly aflyses, og rejsen derfor forsinkes med mere end 2 timer. Kompensationen er afhængig af, hvor lang passagerens rejse er. Passagererne har dog ikke krav på kompensation, såfremt flyselskabet kan godtgøre, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet.

Hidtil har praksis for kompensation været således, at passagererne har fået kompensation, såfremt flyet er blevet aflyst på grund af mandskabsproblemer eller lignende.

Det er EF-domstolen, der har fortolkningsretten i relation til forordningen, uanset at den gælder direkte i de enkelte medlemslande. Sagen med den østrigske familie er den første af sin slags, hvor flyselskabet henviser til tekniske problemer med sigte på at blive fritaget for kompensationspligten.

Som flypassager er det rart at vide, at man har krav på kompensation, hvis flyselskabet aflyser fly på grund af fejl, der kunne være opdaget ved den løbende vedligeholdelse af flyene. Netop den løbende vedligeholdelse er afgørende i sagen om den østrigske familie. Vedligeholdelse af fly er en sædvanlig aktivitetsudøvelse hos et flyselskab. Derfor bliver det flyselskabet, der skal bære risikoen for, at flyet må aflyses på grund af tekniske fejl, som opdages i forbindelse med vedligeholdelse og/eller som skyldes manglende vedligeholdelse.

Domstolen fastslår, at det er flyselskabet, der skal bevise, at aflysningen på ingen vis kunne være undgået uden at være urimeligt belastende for selskabet. Dette bevis og den byrde selskabet herved påføres, er meget tung og svær at løfte, men henset til formålet med reglerne om passagerkompensation, er det rimeligt, at det er flyselskabet, der pålægges beviset.

Afgørelsen er med til at fastlægge rammerne for den fremtidige tildeling af kompensation til flypassagerer. Som passager skal man kende sine rettigheder herunder de, der er EU-bestemt. Afgørelsen efterlader konkrete vurderinger, som de nationale domstole skal foretage i hvert enkelt tilfælde, nemlig dels om der foreligger tekniske fejl, der omfattes af flyselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse og dels, om flyselskabet er i stand til at løfte bevisbyrden for, at aflysningen ikke med alle til rådighed stående midler kunne være undgået uden at være urimeligt belastende for selskabet.