Direktør idømt forvaring, indtil han indvilligede i at opfylde sin oplysningspligt

Print

Oprettet d. 28/10 - 2002

Et anpartsselskab indgik en købekontrakt med ejendomsforbehold med et aktieselskab. Kontrakten angik tre store entreprenørmaskiner (gravlæssemaskine, gaffeltruck og minigraver). Anpartsselskabet misligholdt kontrakten, idet ydelserne i en række måneder i 2000 og 2001 ikke blev betalt, hvorfor aktieselskabet ved Fogedretten krævede at blive indsat i besiddelse af maskinerne med hjemmel i ejendomsforbeholdet.

I december 2001 forklarede anpartsselskabets direktør i Fogedretten, at han ikke umiddelbart kunne huske, hvor maskinerne var, eller hvornår de sidst var blevet brugt. De var muligvis skrottet.

Aktieselskabet begærede direktøren for anpartsselskabet taget i forvaring, indtil han fremkom med oplysning om, hvor maskinerne befandt sig, men Fogedretten afsagde sålydende kendelse:

Idet det – under henvisning til det meget betydelige indgreb, som forvaring udgør – ikke findes tilstrækkelig godtgjort eller sandsynliggjort, at direktøren – i modstrid med den afgivne forklaring – sidder inde med oplysninger om, hvor maskinerne befinder sig, bestemmes, at begæringen om at tage direktøren i forvaring ikke tages til følge.

Sagen blev indbragt ved kære for Østre Landsret, som bestemte:

Under hensyn til størrelsen og arten af de omhandlede maskiner findes det ubetænkeligt at antage, at direktøren må kunne give oplysninger om, hvad der er sket med maskinerne. Derfor skal direktøren tages i forvaring ved politiets foranstaltning, indtil han indvilliger i at opfylde sin oplysningspligt, dog ikke ud over 6 måneder.

(Ø.L.K. 1. marts 2002 i kære 3. afd. Nr. B-0396-02)

Kommentar: Kendelsen fra Østre Landsret er usædvanlig, idet Retten sædvanligvis er tilbageholdende med at idømme forvaring i denne type sager. Det har uden tvivl været væsentligt for afgørelsen, at maskinerne er af en betydelig størrelse, som ikke blot kan forsvinde.