Anmeldelse af en konkurrents produkt i et blad var i strid med markedsføringsloven

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/5 - 2005

Denne sag viser et særligt tilfælde af en anmeldelse af et produkt, hvor anmelderen af et produkt selv forhandlede et konkurrerende produkt. Afgørelsen angik spørgsmålet om anmeldelsen var urimelig.

Dansk Trafikskolemateriel A/S udgav i 1999 en Cd-rom med teoriprøver til brug for køreelevers forberedelse til den teoretiske køreprøve.

Et blad udgivet af en virksomhed ved navn Trafiktesten.dk indeholdt i januar 2000 en anmeldelse af Cd-rommen.

Anmeldelsen var meget kritisk og konkluderede, at Cd-rommen var et dårligt køb. Bladets udgiver solgte selv en Cd-rom med teoriprøver.

Efter anmeldelsen faldt salget af Dansk Trafikskolemateriel A/S Cd-rom, og Dansk Trafikskolemateriel A/S krævede erstatning af bladets udgiver med henvisning til, at anmeldelsen efter sit indhold var i strid med markedsføringslovens generalbestemmelse i § 1 om ordentlig og fair markedsføring og markedsføringslovens § 2, som fastslår, at der ikke må anmeldes urigtige vildledende eller urimelige mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af blandt andet varer. Bestemmelsen gælder også angivelser, der på grund af deres form eller fordi de angår uvedkommende forhold er utilbørlige, ligesom bestemmelsen også omfatter vildledende fremgangsmåder. Den der markedsfører sine produkter skal altid kunne dokumentere rigtigheden af angivelse om faktiske forhold, hvilket også fremgår af § 2.

Højesteret udtalte, at sagen skulle vurderes på baggrund af, at Dansk Trafikskole Materiel A/S og Trafiktesten.dk var konkurrerende virksomheder. Højesteret fandt videre, at anmeldelsen indeholdt vildledende og urimeligt mangelfulde angivelser, og angivelser, der på grund af deres form var utilbørlige. Efter Højesterets opfattelse var angivelserne egnede til at påvirke efterspørgslen på Dansk Trafikskole Materiel A/S´ Cd-rom og derfor fandtes Trafiktesten.dk efter markedsføringslovens § 1 og § 2 erstatningsansvarlige for Dansk Trafikskolemateriel A/S´ tab, som skønsmæssigt blev ansat til 150.000 kr.

(Højesterets dom af 19. april 2005 i sag 116/2002, UfR Nyhedsservice 2005/18 p. 57)