Retsafgift blev forhøjet med 4600 procent

Print

Oprettet d. 26/8 - 2002

Ved en landsretsdom var en andelsboligforening som køber blevet dømt til at betale erstatning med kr. 615.000 til sælger, som kompensation for de tab sælger angav at have lidt ved Andelsboligforeningens ophævelse af en handel mellem parterne. Sælger havde i Landsretten krævet erstatning med kr. 2,5 million, og fået medhold i, at det var med urette at Andelsboligforeningen havde hævet handlen, mens den erstatning sælger havde beregnet, af landsretten var nedsat til kr. 615.000.

Andelsboligforeningen ankede sagen til Højesteret. Højesteret afsagde kendelse om, at der ved anken skulle betales retsafgift i forhold til ejendommens værdi.

En sag kan kun behandles af domstolene, hvis den, der rejser et krav, har betalt en retsafgift, der efter en stigning på 100% i 1999, nu andrager kr. 500, med tillæg af 2% af sagens ”værdi”, udover en bundgrænse på kr. 6.000,00.

Da andelsboligforeningen, i Østre Landsret var blevet dømt til at betale kr. 615.000 i erstatning til sælger, var det andelsboligforeningens påstand, at der alene skulle betales retsafgift i forhold til dette beløb for at få anken behandlet. Retsafgiften af kr. 615.000 andrager kr. 12.680.

Højesteret traf afgørelse om, at retsafgiften skulle beregnes på grundlag af ejendommens værdi, som fastsat ved den seneste offentlige vurdering til kr. 18,7 millioner, svarende til kr. 561.570. Baggrunden var, at Højesteret blev bedt om at tage stilling til, om handelen var hævet med rette, og genstanden for sagen fandtes derfor at være hele ejendommen.

(Højesterets kendelse af 28. juni 2002 i sag 209/2002)

Kommentar: Dommen er fuldstændig i tråd med retspraksis på området. Det er store summer der står på spil og der kan være situationer, hvor det kan være svært at se det rimelige i de summer, der skal betales.

Dette er et kraftigt eksempel herpå. Sælgeren havde ligeledes anket – her ønskede man erstatningen forhøjet fra kr. 615.000 som tilkendt i Østre Landsret, til kr. 2,5 millioner. Sælgeren skulle ligeledes indbetale ny retsafgift – men her blev den fastsat i forhold til kr. 2,5 millioner, da sælgers påstand netop ikke krævede, at Højesteret på ny tog stilling til, om handelen var hævet med rette, men alene til erstatningens størrelse.