Må udlejer beholde fortjenesten?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 19/11 - 2012

Lejer havde forpligtet sig til at blive i lejemål til 1. december 2014, men flyttede i februar 2007. Udlejer genudlejede fra 1. maj 2008. Det skete til en højere leje. Spørgmål: skal denne ”merleje” modregnes i den erstatning lejer skal betale frem til genudlejningen? Højesteret svarede nej.

Sagen handler for Højesteret om, hvorvidt det krav om erstatning for tab af lejeindtægt mv. for tiden frem til den 1. maj 2008, som K/S Købmagergade 17-19 har mod The Stadium Danmark, skal reduceres med den merleje, som K/S Købmagergade 17-19 oppebærer efter genudlejningen til Gina Tricot.

Tre dommere - Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen og Kurt Rasmussen - udtaler herefter:

Ved lejeaftalen med Gina Tricot, som blev indgået af K/S Købmagergade 17-19 for egen regning og risiko, skete der udlejning til en højere leje end den, som The Stadium Danmark betalte. Aftalen indebar derfor, at The Stadium Danmark blev frigjort for de forpligtelser, som påhvilede selskabet i henhold til den misligholdte lejeaftale for tiden efter den 1. maj 2008. Vi finder, at den gevinst, som K/S Købmagergade 17-19 kunne påregne at få efter den 1. maj 2008 som følge af Gina Tricots overtagelse af lejemålet, er The Stadium Danmark uvedkommende, og at gevinsten derfor ikke skal modregnes i erstatningen vedrørende perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. maj 2008. Med denne begrundelse stemmer vi for at stadfæste dommen.

Dommerne Jytte Scharling og Jens Peter Christensen udtaler:

Muligheden for at oppebære en eventuel merleje vedrørende en fremtidig periode er behæftet med en betydelig usikkerhed, og risikoen herfor påhviler i det hele udlejeren K/S Købmagergade 17-19. Vi tiltræder derfor, at en sådan mulig fremtidig økonomisk fordel ikke skal fratrækkes i det tab, som K/S Købmagergade 17-19 er blevet påført ved misligholdelsen. Med denne begrundelse stemmer også vi for at stadfæste dommen.

Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom, hvilket indebærer, at K/S Købmagergade 17-19 er frifundet for The Stadium Danmarks selvstændige påstand.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal The Stadium Danmark A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 150.000 kr. til K/S Købmagergade 17-19. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. (U.2012.3305/2H)