Lovforslag: styrket indsats mod bøllefodbold

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 8/2 - 2013

Lovforslaget udmønter de initiativer i den fælles handlingsplan ’Gode fodboldoplevelser for alle’, som kræver lovændringer. Den fælles handlingsplan blev fremlagt af Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danske Fodbold Fanklubber, Rigspolitiet og Justitsministeriet den 12. december 2012.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
• Ændringer i den eksisterende karantæneordning
• Skærpet kurs over for personer, der er meddelt generel karantæne
• Nye redskaber til politiet
• Udveksling af oplysninger om klubkarantæner
Baggrund

Hovedelementer i lovforslaget:

Ændringer i den eksisterende karantæneordning

Lovforslaget lægger op til ændringer af den eksisterende karantæneordning. Der foreslås således bl.a. en vis lettelse i adgangen til at meddele karantæne i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om mere alvorlig kriminalitet begået i forbindelse med en bestemt idrætsbegivenhed. Herudover foreslås indført hjemmel for politiet til at optage personfotos i alle tilfælde, hvor der meddeles karantæne efter loven, uanset om retsplejelovens almindelige betingelser for fotooptagelse er opfyldt.

Skærpet kurs over for personer, der er meddelt generel karantæne

Lovforslaget indebærer desuden en skærpet kurs over for personer, der er meddelt en generel karantæne efter loven. Det foreslås således bl.a., at den nuværende karantænezone på 500 meter udvides til 3000 meter i forhold til udebanefans, og at der bliver mulighed for – som supplement til en strafferetlig sanktion – at forlænge meddelte karantæners varighed med op til 6 måneder, hvis karantænen overtrædes.

Nye redskaber til politiet

Politiet vil med lovforslaget få nye redskaber til at forhindre, at der opstår uroligheder i forbindelse med idrætsbegivenheder omfattet af loven. Det foreslås således, at politiet fremover på baggrund af en konkret risikovurdering skal kunne give en arrangør et påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af en bestemt idrætsbegivenhed. Det foreslås desuden, at politiet i helt særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for at beskytte væsentlige samfundsinteresser, herunder enkeltpersoners sikkerhed, skal kunne give påbud om flytning af afviklingstidspunktet for en bestemt idrætsbegivenhed.

Udveksling af oplysninger om klubkarantæner

Endelig lægges der i lovforslaget op til, at der indsættes en bemyndigelsesbestemmelse i loven, hvorefter justitsministeren kan fastsætte regler om, at fodboldklubbernes autoriserede kontrollører i et vist omfang skal kunne udveksle og behandle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt klubkarantæner.