Kvalifikation af amerikansk S-corporation – lempelse for amerikansk skat

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 11/5 - 2012

En i USA bosat person var deltager i et amerikansk S-corporation. Et S-corporation er i henhold til amerikansk selskabsret stillet som et selskab med begrænset ansvar, dvs. med en hæftelse svarende til selskabskapitalen. Skattemæssigt er et S-corporation derimod transparent, dvs. at det er selskabsdeltagerne, der beskattes af S-corporations indtægter og udgifter i forhold til deres ejerandele – altså stort set svarende til den beskatning, der i Danmark sker af interessenter.

Den i USA bosatte person ønskede i 2013 at flytte til Danmark, og han anmodede om bindende svar på, hvorvidt det amerikanske S-corporation ville blev anset for et selskab efter dansk skatteret, hvor selskabet skulle beskattes af indtægter og udgifter eller om Danmark i lighed med USA ville anse selskabet for transparent. Såfremt S-corporation ikke blev anset for transparent, blev der anmodet om svar på, hvorvidt de i USA af personen betalte skatter kunne modregnes i danske skatter af udbytter, løn og bestyrelsesvederlag, som personen ville modtage.

Skatterådet svarede, at S-corporation havde så mange ligheder med et selskab med begrænset ansvar, at det efter dansk skattelovgivning ville blive anset for et selvstændigt skattesubjekt. Der skulle – i modsætning til i USA – ikke ske beskatning af personen af S-corporations indtægter og udbytter. Skatterådet svarede videre, at personen var berettiget credit (dvs. at modregne) amerikansk skat i danske skatter af udbytter, løn og bestyrelsesvederlag, da dette var bestemt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. (SKM2012.245 SR)

Kommentar:
Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne har til formål at sørge for, at indkomster, der har tilknytning til to lande ikke dobbeltbeskattes. Den normale dobbeltbeskatning optræder ved, at samme person beskattes af samme indkomst i to lande. I den gengivne afgørelse var der derimod tale om, at USA og Danmark beskattede den samme indkomst hos 2 forskellige skattesubjekter. USA beskatter selskabsdeltageren, men Danmark i givet fald ville beskatte S-corporation af dettes indkomst, og beskatte selskabsdeltageren, når denne modtog udbytte, løn eller bestyrelsesvederlag. Skatterådet nåede frem til, at uagtet USA havde beskattet et andet skattesubjekt (personen) end det (S-corporation), der skulle beskattes efter dansk skatteret, så var personen berettiget til at få nedslag for de betalte amerikanske skatter. Generelt har de danske skattemyndigheder haft den tilgang til lempelse for udenlandsk skat, at skattepligtige i Danmark opnår lempelse for den i udlandet betalte skat, uanset at det land, hvorfra indkomsten hidrører, har beskattet et andet skattesubjekt som følge af en fra Danmark forskellig skattemæssig kvalifikation.