KØB AF FAST EJENDOM I FRANKRIG

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Købere af fast ejendom i Frankrig – såvel erhvervsfolk som private – oplever ofte, at forløbet er meget forskelligt fra det, man kender i Danmark, hvor handelen sædvanligvis gennemføres med bistand fra ejendomsmæglere, som repræsenterer sælger og køber, og evt. advokater.

Købesum og vilkår for handelen forhandles på plads af rådgiverne, købers repræsentant undersøger de juridiske forhold omkring ejendommen i tingbogen, slutsedlen underskrives, købesummen deponeres, skøde og eventuelle pantebreve udarbejdes, gældsovertagelsen gennemføres, dokumenterne fremsendes til tinglysning, og når det er sket, frigives købesummen til sælger.

I Frankrig er forløbet anderledes. Der er samme mulighed for at sikre køber eller sælgers retsstilling, men måden det sker på, er forskellig fra det danske forløb.

Der er også flere aktører på banen. Franske advokater gennemfører traditionelt ikke ejendomshandler. Dette overlades til franske notarer, der har eneret på dette. Alt foregår udelukkende på fransk.

Når køber har underskrevet en ”løfte-om-køb” aftale og betalt en mindre del af købesummen til notaren, som deponerer denne, går notaren i gang med at undersøge de juridiske forhold omkring ejendommen. Samtidig hermed opretter han en slutseddel, som fremsendes pr. anbefalet post til køber. Dette skyldes, at man i Frankrig har syv dages fortrydelsesret, og datoen for denne frist løber fra modtagelsen af den anbefaledes post.

Underskrivelsen af dokumenterne er mere omstændelig end i Danmark. Blandt andet skal hver side påføres købers initialer, og der er særlige håndskrevne erklæringer, som køber skal påføre dokumenterne over sin underskrift. Dette rådgiver Forum Advokater om, ligesom vi sørger for, at notaren modtager de dokumenter fra Danmark, som er nødvendige.

Notaren indhenter tingbogsattest og andre offentlige dokumenter, som har betydning for ejendommens status. Herefter har køber eller dennes rådgiver mulighed for at gennemgå de fremkomne oplysninger og eventuelt fremkomme med bemærkninger. Såfremt det viser sig, at der er uløselige juridiske problemer forbundet med overdragelsen, kan køber træde tilbage fra handelen og kræve tilbagebetaling af det deponerede beløb eventuelt med fradrag af notaromkostninger.

En eventuel teknisk gennemgang af ejendommen skal køber selv iværksætte og betale.

Sædvanligvis ønsker køber at undgå at rejse til Frankrig alene med henblik på at gennemføre handelen. I disse tilfælde opretter Forum Advokater franske fuldmagter, som skal underskrives for Notarius Publicus og legaliseres behørigt, inden de fremsendes til den franske notar med instruks om gennemførelse af handelen.

Såfremt der intet juridisk er til hinder for at gennemføre handelen, opretter notaren et skøde, hvori han blandt andet indestår for, at skødet kan tinglyses uden retsanmærkninger. Skødet underskrives af parterne eller deres befuldmægtigede. Det er en forudsætning for handelens gennemførelse, at køber har sørget for, at restkøbesummen er blevet overført til notaren, således at den er disponibel på datoen for underskrivelse af skødet.

Det er notaren, som skal sørge for, at købesummen frigives til sælger, og som også sørger for at fremsende skødet til tinglysning.

Forum Advokater rådgiver gennem hele handelens forløb, og vi er i løbende kontakt med den franske notar. Vi sikrer blandt andet, at de franske dokumenter er korrekte, at betaling sker til rette modtager og på rette tidspunkt, og at notaren sørger for tinglysning af skødet, således at der er sikkerhed for købers investering.