Jordforurening - olietanke - undersøgelsespligt

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 17/1 - 2012

Ny dom fra Vestre landsret tager stilling til spørgsmålet om grundejeres undersøgelsespligt i forhold til olietanke på grundejerens ejendomme i forhold til mulighederne for at opnå forsikringsdækning efter villaolietanksordningen.

I denne sag blev der i 2007 konstateret en olieforurening på en ejendom. Forureningen stammede fra en olietank, som var blevet nedgravet i 1962, og som var blevet fyldt få dage forinden olieforureningen blev konstatret. Olietanken skulle efter olietankbekendtgørelsen have været sløjfet senest 20 år efter ibrugtagningen.

Ejendommen, der blev overtaget i 1979, havde tidligere tilhørt den ene grundejers forældre.

Jordforureningsloven indeholder i § 49 en regel om lovpligtig forsikringsordning for villaolietanke. Ordningen administreres af TopDanmark, der imidlertid nægtede at dække, under henvisning til, at forureningen stammede fra en nedgravet 2500 ltr. olietank, som var etableret i 1962. Grundejerenes eget forsikringsselskab nægtede også at dække skaden.

Grundejerne anlagde herefter sag mod TopDanmark med påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende, at der var tale om en dækningsberettiget skade og til betaling af lidt over 190.000 kr.

Under retssagen påberåbte TopDanmark sig, at forholdet var omfattet af jordforureningslovens § 49, stk. 2, der lyder:

Forsikringspligten omfatter ikke dækning af udgifter, hvor forureningen

1) er forårsaget forsætligt af tankejeren,

2) stammer fra installationer, som tankejeren vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom indeholdt i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, eller

3) skyldes, at leveringen af olie i tankejerens ejertid ikke er sket efter offentlige forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Byretten fandt det ikke bevist, at den ene grundejer, hvis forældre havde ejet ejendommen, i løbet af 1960'erne fandt ud af, at der i stedet for fyring med tørv blev fyret med olie fra en nedgravet olietank. Ved et tilsyn via olieleverandøren i år 2002 spurgte den anden grundejer til tankens alder, og byretten fandt det bevist, at det i den forbindelse blev oplyst, at tanken var leveret i 1971/72. Byretten fandt heller ikke, at det ville have været muligt at få en tankattest. Retten fandt ikke, at det kunne bebrejdes grundejerne, at den tank, som olieleverandøren beskrev, var en helt anden tank.

Byretten lagde videre vægt på, at olietanken var registreret i kommunen, og at kommunen havde viden om, at tanken var taget i brug før 1977, samt at der ikke fandtes en tankattest. På trods af denne viden opfordrede kommunen ikke grundejerne til at foretage yderligere undersøgelser. Henset til, at begge parter var enige om, at hvis tanken havde været taget i brug efter den 1. april 1970 afhængig af type ville have været lovlig, og da grundejerne efter byrettens opfattelse havde gjort, hvad der kunne forventes i forhold til at undersøge olietankens lovlighed, fandt byretten ikke, at forholdet var omfattet af jordforureningslovens § 49, stk. 2, hvorefter TopDanmark blev dømt.

Sagen blev anket til landsretten, der lagde vægt på, at grundejerne ved købet af ejendommen i 1979 havde været bekendt med, at der fandtes en nedgravet olietank, og at der ikke medfulgte en tankattest. Landsretten lagde til grund, at der i forbindelse med tilsyn af tanken i 2002 alene blev foretaget undersøgelser om tankens alder i form af en forespørgsel til tankleverandøren. Efter tankleverandørens forklaring kunne det ikke lægges til grund, at han overfor grundejeren havde givet udtryk for at vide, hvornår tanken var nedlagt. Det kunne alene lægges til grund, at tankleverandøren gav udtryk for, at den ene af de to tanke på ejendommen var fra 1971 eller 1972.

Landsretten fandt på denne baggrund, at grundejerne burde have indset, at olietanken på ejendommen sandsynligvis ikke opfyldte de offentlige forskrifter i olietankbekendtgørelsen, og at grundejerne ikke havde gjort, hvad der med rimelighed kunne forventes for at sikre, at tanken var lovlig.

Herefter frifandt landsretten TopDanmark.

Dommen illustrerer de krav, som stilles til en grundejers undersøgelser af tankforholdene på dennes ejendom. Der er tale om ganske omfattende undersøgelser, som kan få omfattende økonomiske konsekvenser, hvis de er mangelfulde.

Vestre landsrets dom af 8. marts 2011 (UfR 2011.1821V)